Hegemonya Karşı Hegemonya

Abdulkadir BULUŞ, Mehmet BİREKUL, Fatih KALECİ, Ruhi Can ALKIN

Avrupa merkezcilik, Batılı sosyal bilim paradigmasının merkezinde yer alan bir tutumdur. Avrupa merkezci yaklaşımlar, Batı’da üretilen bilimi merkeze aldığı gibi Batı dışı yaklaşımları göz ardı etmekte ve böylece sosyal bilimler üzerinde bir hegemonya oluşturmaktadır. Sosyal bilimciler akademik faaliyetin çeşitli düzeylerinde Avrupa merkezci bilgi üretim ve yayımı mekanizmalarının parçası olmaya zorlanmaktadır. Bu kongrenin en önemli amaçlarından birisi bu Avrupa merkezciliği yeniden düşünmek, eleştirmek ve aşmaya çalışmaktır. Öte yandan Avrupa merkezciliğe karşı geliştirilen yaklaşımlar veya meydan okumaların da gözden geçirilmesinin zorunlu olduğu görülmektedir. Sosyal bilimlerde Batı ve Avrupa merkezciliğin eleştirileri köklü dönüşümlere yol açmadığında tam aksine eleştirilen kavram ve paradigmanın yeniden üretilmesine de yol açabilmektedir. Dolayısıyla Batılı bilim paradigmalarının tüm birikimini inkâr etmeden ama kendi kaynaklarına uygun olup olmadığını tartışarak tüm bilimsel birikime eleştirel bakış açısı ile yaklaşılması gerekmektedir.

Sonuç olarak Müslümanlar batı birikiminden istifade eden ama kendi epistemolojisine göre değerlerini ihya eden bir anlayış geliştirmeye çalışmalıdır. Malik bin Nebi’nin dediği gibi “zihinleri sömürgeleştirme”den uzaklaştırmaya gayret etmelidir. Müslümanlar mevcut Batı ekonomik ve bilimsel hâkimiyetinin büyük ölçüde insanları en çok refah yaratan ve en bilimsel sistem olduğuna ikna etmeyi başarması ile ayakta kaldığını unutmadan tüm insanlığa ikna edici bir alternatif model kurmayı denemelidirler. Bu kongrenin bu amaca yönelik atılan adımlardan birisini teşkil etmesini umuyoruz.

Müslümanların karşı karşıya kalınan sorunların çözümünde, sorunları anlamak için sahip olması gereken bilimsel bilgiyi üretmek ve bilgiyi politik çözüm önerilerine tahvil etmek için sağlam bir bilimsel araştırma paradigması üzerine düşünmesi ve tartışması gerekmektedir. Gerçekleştirilen I. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar kongresi ile sosyal bilimler kanalıyla İslam ve Müslümanlar üzerinde kurulan hegemonyayı tekrar gündeme getirip eleştirel analizler ortaya konmuştur. 


Nom du livre : Hegemonya Karşı Hegemonya
ISBN : 978-605-4988-12-9
Auteur : Abdulkadir BULUŞ, Mehmet BİREKUL, Fatih KALECİ, Ruhi Can ALKIN
Nombre d'impressions : 1. Baskı
Papier : 80 gr İvory
Couvercle : Sıvama Deri Kapak
Dimensions : 24 cm x 16 cm
Nombre de Pages : 955
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İstihbarat Araştırmaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Sosyal Yaşam ve Kadın
ANLATIMLI ARAPÇA
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Eğitim Araştırmaları-2023
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Ramazanoğulları Beyliği
ANLATIMLI BELAGAT
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Eşrefoğulları Kitabı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
HIVAR VADİH
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Eğitimde Dijitalleşme
SARF BİLGİSİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
MUTUN VADİHA 2
Medya Tartışmaları
Kürt Tarihi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Konya Turizm Rehberi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Ceride-i Rüsûmiye
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Mevlana ve İslam
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Karamanoğulları Beyliği
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Uygulamalı Hayvan Islahı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Medıcal and Aromatıc Plants
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Yöresel Çorba Tarifleri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Armağan Kültürü
Dijitalleşme ve Yönetim
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hile ve İç Denetim
Konya Mutfak Kültürü
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Selefilik
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İslamofobi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Şehir ve Âlimleri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sâhib Ata Araştırmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Eğitim Araştırmaları 2022
Dondurma ve Sorbe
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
The Rise Of Populism
Kurumlarda Değerler
MUTUN VADİHA 1
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Kamus-ı Teşrih
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları