Selefilik

Doğan KAPLAN

Bugün bölgemizde İran ile Suudi Arabistan arasında Şii-Selefi, İran ile diğer İslam ülkeleri arasında Şii-Sünni çatışmasına zemin hazırlandığı ve yine modern Selefilikte bir aşırıyorum olarak görülen Işid/Daiş’in temsil ettiği cihadi selefiliğin tüm dünyaya saldığı korku üzerinden İslamofobianın hortlatılması esasen hep dinin yorumları olan mezheplerin sağlıklı bir şekilde anlaşılıp değerlendirilmemesinden kaynaklanmaktadır.
Bu da kelime anlamı barış ve huzur olan İslam dininin tüm dünyada yanlış anlaşılmasına ve bu mübarek dine önyargıyla yaklaşılmasına neden olmaktadır. Batıda yaşayan müslümanların maruz kaldıkları kötü muameleler de işin cabasıdır. O bakımdan İslam’ın ve onun alt kimlikleri olan mezheplerin sağlıklı bir şekilde anlatılarak toplumun aydınlatılması dine olduğu kadar o dinin farklı mezhep ve meşreplerine mensup bireylerine de fayda sağlayacaktır. Zira tüm insanlığın tarihi tecrübesi bize göstermiştir ki sağlıklı bir şekilde anlaşılmayan dinler toplumsal birlikteliğin teminatı oldukları kadar tüm yıkım ve tahribatların da sebebi olabilmektedir. İslam dininin alt kimlikleri olan Hanefilik, Şafiilik, Malikilik, Hanbelilik, Zeydilik, Caferilik, İbâdilik vb. günümüzde yaşayan ve mensupları bulunan mezheplerin ortaya çıkışları ve tarihsel süreçleri İlahiyat Fakültelerinde İslam Mezhepleri Tarihi anabilim dalında ayrıntılı bir şekilde incelenmekte ve hakkında araştırmalar yapılmaktadır. Doğrusunu söylemek gerekirse son yıllarda bölgemizde mezhep temelli yaşanan krizler İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalını ön plana çıkardığı gibi ne kadar önemli bir bilim dalı olduğunu da bir kere daha herkese göstermiştir.
İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalını ön plana çıkardığıSelefilik kitabı, 05-06 Eylül 2015 tarihinde Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde Konya’da gerçekleştirilen “İslam Mezhepleri Tarihi VI. Ulusal Koordinasyon Toplantısı ve Selefilik Çalıştayı”nda sunulan bildirilerin kitaplaştırılmasından ibarettir. 


Nom du livre : Selefilik
ISBN : 978-605-4988-02-0
Auteur : Doğan KAPLAN
Nombre d'impressions : 2
Papier : Kuşe
Couvercle : Sıvama Kapak
Dimensions : 24 x 20
Nombre de Pages : 184
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Karamanoğulları Beyliği
İstihbarat Araştırmaları
Selefilik
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Konya Turizm Rehberi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
The Rise Of Populism
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Hile ve İç Denetim
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
MUTUN VADİHA 2
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
MUTUN VADİHA 1
Dijitalleşme ve Yönetim
Sosyal Yaşam ve Kadın
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kamus-ı Teşrih
Ceride-i Rüsûmiye
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Şehir ve Âlimleri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yöresel Çorba Tarifleri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Konya Mutfak Kültürü
ANLATIMLI ARAPÇA
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Ramazanoğulları Beyliği
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Mevlana ve İslam
HIVAR VADİH
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dondurma ve Sorbe
Eğitim Araştırmaları-2023
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
SARF BİLGİSİ
ANLATIMLI BELAGAT
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Eşrefoğulları Kitabı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kurumlarda Değerler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Sâhib Ata Araştırmaları
Kürt Tarihi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Armağan Kültürü
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Eğitimde Dijitalleşme
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Medıcal and Aromatıc Plants
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
İslamofobi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Medya Tartışmaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları 2022
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda