Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi

Mahmut Nevfel ELGÜN

Son otuz yıldır sanayide görülen hızlı gelişmeler beraberinde ham madde, yarı ve tam mamul ürün ve stokların akışını da hızlandırmıştır. Bu hızlı akış, lojistik sektörünün büyümesine neden olmuştur. Büyüyen lojistik sektörü, bu çok büyük emtia akışını kontrol etmekte zorlanmıştır. İşte bu büyük lojistik akışını kontrol etmeyi kolaylaştırmak için çeşitli alternatif çözümler önerilmiştir. Lojistik köyler bu çözümlerden biridir. Lojistik köyler, gerek lojistik akışını kontrol eden, gerekse de lojistik yan faaliyetleri kolaylaştıran bir çözüm yoludur. Lojistik köyler, lojistik akışın yoğun olduğu, ayrıca çok çeşitli ve yoğun ulaşım ağlarına yakın yerlere kurulmalıdır. Fonksiyonel, çevreci ve mevzuata uygun lojistik köy yerlerinin seçimi birçok farklı kriterlere sahip olmayı gerektirmektedir. Bu amaçla birçok model geliştirilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’de lojistik köylerin kuruluş yerlerinin belirlenmesi için bir model önerilerek, uygulanmış, sonuçları tablolar ile sunulmuş ve tartışılmıştır.


Kitap Adı : Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ISBN : 978-605-70386-5-4
Yazar : Mahmut Nevfel ELGÜN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 132
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yöresel Çorba Tarifleri
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dijitalleşme ve Yönetim
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Eğitim Araştırmaları-2023
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Medya Tartışmaları
Kürt Tarihi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Konya Mutfak Kültürü
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Armağan Kültürü
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Medıcal and Aromatıc Plants
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
MUTUN VADİHA 1
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
HIVAR VADİH
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Mevlana ve İslam
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Kamus-ı Teşrih
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
MUTUN VADİHA 2
Eşrefoğulları Kitabı
Dondurma ve Sorbe
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Sâhib Ata Araştırmaları
İstihbarat Araştırmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
ANLATIMLI BELAGAT
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
SARF BİLGİSİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Ceride-i Rüsûmiye
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Ramazanoğulları Beyliği
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Şehir ve Âlimleri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları 2022
Hile ve İç Denetim
Sosyal Yaşam ve Kadın
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Karamanoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Kurumlarda Değerler
Eğitimde Dijitalleşme
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Doğumunun 90. yılında Erbakan
The Rise Of Populism
İslamofobi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Konya Turizm Rehberi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Selefilik
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme