Erasmus Koordinatörlüğü

İkili Anlaşmalar


Üniversitemizin gerçekleştirmiş olduğu ikili anlaşmaların listesine ulaşmak için tıklayınız. 
İkili Anlaşma taslağı için tıklayınız
İsced Kodları
Erasmus İkili anlaşması, iki yüksek öğrenim kurumunun Erasmus programı kapsamında yapmayı planladığı, birbirlerinden bekledikleri şartları belirten niyet mektubu niteliğinde, üzerinde iki tarafın karşılıklı anlaşarak değişiklik yapabileceği bir anlaşmadır.

Personel ve öğrenci değişimlerini gerçekleştirmek için fakülteler ve bölümler bazında ikili anlaşmaların yapılması gerekmektedir. Bu anlaşmaları yapmak için şu önemli noktalara dikkat edilmelidir:

Ne yapılmalı ?
  • Ortak bulma konusunda izlenmesi gereken en etkili yöntem kişisel ilişkileri kullanmaktır. Üniversitemiz bünyesinde yurt dışında eğitim görmüş akademisyenlerimiz bu avantajlarını kullanarak öğrenim gördükleri üniversitede geliştirdikleri ilişkilerini Erasmus anlaşması imzalamak için kullanabilirler. Bu bağlamda Avrupa üniversitelerinden tanıdıkları akademisyenlerle bağlantıya geçebilirler.
  • Bu kimselere üniversitemizle ilgili detaylı bilgiler vermek ve yüz yüze görüşme imkanları yaratmak son derece önemlidir.
  • Ortak bulma konusunda atılacak adımlardan bir diğeri ise uluslar arası konferanslarda kişisel girişimlerde bulunmak, çeşitli Avrupa üniversitelerinden gelen temsilcilerle görüşüp üniversitemizi tanıtmak ve Erasmus çerçevesinde ilişkileri geliştirmektir.
1. Öğrenci Değişimi - ÖD ( Student Mobility - SM):

Erasmus programı kapsamında yüksek öğretimin ilk yılındaki öğrenciler hariç, doktora dahil olmak üzere öğrencilere, üniversiteler arasında varılan ikili anlaşmalar ve düzenlemeler çerçevesinde, diğer katılımcı ülkedeki bir üniversitede veya yüksek öğrenim kurumunda 3-12 ay eğitim desteği (Erasmus hibesi) sağlanmaktadır. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenci değişimi yapılır. Ancak, uygulamada lisans ve yüksek lisans düzeyindeki değişim ağırlıklıdır.

Öğrenci ve öğretim elemanı değişimi için Erasmus İkili Anlaşmasına ( Erasmus Bilateral Agreement ) sahip taraflardan birinin AB üyesi ülkeden olması gerektiği hususu, şu an için üye olmayan ülke Türkiye'den olan bölüm/fakültenin anlaşmalı olduğu bölüm/fakültenin AB üyesi bir ülkeden olmasını zorunlu kılmaktadır.
Erasmus faaliyetlerine katılım için onay almış kurumların öğrencileri, ilgili kurumun uluslararası ilişkiler birimine (Erasmus Koordinatörlüğü/bürosu), bir sonraki akademik dönem için başvuru yaparlar. Üniversiteler arası ikili anlaşmalar ve toplam değişim hacmine ve kaynağa bağlı olarak, başvurular arasından seçim bu birim tarafından, Komisyon'un ve AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi'nin belirlediği kıstaslara göre en uygun şekilde yapılır. Değişime hak kazanan öğrenciler, kalacakları süreye göre ve ülkeye göre idari ve mali hazırlıklarını yaparlar.

Programdan yararlanmak isteyen öğrencilerin yabancı dil düzeylerini geliştirmeye dönük çalışmalar yapmaları ve genel not düzeylerini olabildiği kadar yüksek tutmalarında fayda vardır. Zira, genel başarı ortalamasında, değerlendirmenin yapıldığı dönem itibariyle 2.20/4.00 veya 58/100, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00 veya 65/100 düzeyinin altında olan öğrenciler değişim için başvuramazlar. Başvurabilen öğrencilerin, yüksek öğretim kurumlarınca seçilmesinde kullanılacak ağırlıklı değerlendirmede başarı düzeyi (%50), yabancı dil durumu (%50)  etkili olacaktır. Erasmus programı bu şekilde, öğrencilerimizin akademik başarısını ve yabancı dil becerisini artırmayı teşvik etmektedir. Başvurular, ilgili rektörlüklerin resmi olarak görevlendirdiği  Seçim Komisyonları tarafından yapılır. Gerekli görülen hallerde, Ulusal Ajans personeli seçimlere gözlemci olarak katılabilir. Programa katılmaya ve Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanmış öğrencilere Erasmus Öğrenci Beyannamesi ( Erasmus Student Charter ) verilerek, bu standard metinle hakları ve sorumlulukları bildirilir.

 

2.Personel Değişimi - ÖED ( Teaching Staff Mobility - TS):

Erasmus programı; diğer bir Avrupa ülkesinde işbirliği yapılan üniversitenin resmi müfredatının içinde yer alan genellikle kısa süreli dersleri misafir öğretim görevlisi olarak verecek öğretim elemanına destek sağlamaktadır. Verilen destek, misafir olunan ülkede ders verme sonucu ortaya çıkan ek masraflara katkı olarak düşünülmektedir. Bu değişim 1 hafta (asgari sekiz ders saati) ile 6 ay arasında olabilir. Bu değişim için destek 800 ila 5000 Eur arasındadır.


3. Değişim Organizasyonu - DO ( Organisation of Mobility - OM):

Erasmus programı kapsamında değişim programında en uygun şartların oluşturulması için yüksek öğretim kurumlarına destek sağlanmaktadır. Sözkonusu şartların ve imkanların oluşturulması ile aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaya çalışılmaktadır:
a) Öğrencilerin diğer katılımcı ülkelerde, işbirliği yapılan kurumlarda misafir olarak kaldıkları süreleri ve yaptıkları çalışmaların karşılıklı tanınması;
b) Öğretim elemanlarının akademik programlara tam olarak bütünleştirilmiş kısa süreli dersleri (veya görevleri) misafir öğretim üyesi sıfatıyla sorunsuz verebilmesi;
c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ve Diploma Eki (DE) uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi

Avrupa Kredi Transfer Sistemi - AKTS ( European Credit Transfer System - ECTS):
Avrupa Kredi Transfer Sistemi adı verilen ve Avrupa sathında yaygınlaştırılan ders ve kredi saydırmayı standardlaştırarak öğrenci değişimini kolaylaştıran sistem sayesinde misafir olunan ülkede geçirilen zaman ve harcanan emeğin öğrencinin kendi üniversitesi tarafından tamamen tanınması sağlanmaktadır.
Erasmus programı, akademik kredi tahsisi ve transferi için geliştirilmiş bir sistem olan AKTS'nin tanıtılması, uygulanması ve/veya yaygınlaştırılması ile ilgili etkinlikleri de desteklemektedir. AKTS destek mekanizmaları şunlardır:

  • Daha önceden AKTS için Erasmus desteği almamış kurumlara AKTS'e başlangıç hibesi,
  • Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip olup bütün lisans ve yüksek lisans programlarında AKTS'yi uygun şekilde hayata geçiren kurumlara verilen AKTS etiketi, (Öğrenci değişimi yapabilmek için AKTS Etiketi sahibi olmak şart değildir ama bu etikete sahip üniversitelerin AB Komisyonu ve ülkeleri nezdinde itibarı daha yüksek olur. Bu yüzden hararetle tavsiye edilir. Bu etiketi alan üniversiteler, Komisyon'un resmi internet sitesinde yayınlanır
  • AKTS etiketi olan ve AKTS kredilerini biriktirmek için gerekli mekanizmalarını kurmak isteyen kurumlara sağlanabilecek AKTS Kredi Biriktirme desteği,
  • İhtiyaç halinde başvurulabilecek AKTS/DE Danışmanları ve ziyaretleri.
Diploma Eki - DE ( Diploma Supplement - DS):

Üniversiteler, mezunlarına uluslar arası diploma işlevi görebilecek olan ve alınan eğitimin içeriğini de ifade eden ek bir belgeyi düzenlemeye teşvik edilirler. Bu belge, özellikle Avrupa sathında akademik şeffaflığı sağlamak suretiyle istihdamı kolaylaştırabilecektir. Çünkü bu belgeyle kişi, iş talebinde bulunurken diplomasının yanında eğitim düzeyinin içeriğini ve değerini resmi olarak daha iyi yansıtan ek bir evrak sunmuş olmaktadır.

Diploma eki, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde diplomanın kullanılması sırasında ilgili tarafa mezun olunan programın hangi kapsamda bir eğitim sağladığını göstermesi bakımından önemlidir ve standard bazı bilgilerle birlikte öğrencinin diplomasının yanında ders dökümünü (transcript) ve AKTS kredilerini de içermektedir. Öncelikle, öğrencinin istemesi durumunda hazırlanması öngörülen diploma eki nin zamanla zorunlu hale gelmesi kuvvetle muhtemeldir. Nitekim uygulamada önde olan birçok Avrupa ülkesinde DE zorunlu hale gelmiş durumdadır.

* Bu anlaşmalar her zaman yapılabilir. Ancak, Erasmus Üniversite Beyannamesi öncesinde olması, beyannameye onay alınması bakımından daha iyi olur. Üniversiteler arasında - bölüm veya fakülte bazında - ikili anlaşma yoksa, Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olunsa bile Erasmus çerçevesinde öğrenci yahut öğretim elemanı değişimi yapılamaz

- Fakülteler sadece kendi bölümlerini içermektedir.

- Anlaşmalar gün aşırı güncellediğinden kontenjanların  değişiklik göstermesi mümkün olmaktadır. 

- Haftanın belirli günlerinde web sitemizde anlaşmaları güncellemekteyiz.  

- Daha detaylı bilgi almak isterseniz Erasmus Koordinatörlüğü ile iletişime geçiniz.