Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar

Emrah BAŞARAN, Ruhi Can ALKIN

NEÜ Yayınları’nın Pandemi Serisi, 2020 yılının aralık ayında yayımlanan Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönü-şümler (Fırsatlar, Tehditler ve Yeni Normaller) başlıklı kitabıyla baş-lamıştı. Bu çalışmada, pandeminin üzerinden geçen bir yıllık süreç ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve psikolojik yönleriyle ele alın-mış ve kitap Türkiye’de birçok okura ulaşarak konuyla alakalı ça-lışma yapmak isteyen araştırmacılar için bir referans kaynağı hâline gelmiştir.
Pandemi Serisi’nin ikinci kitabında Pandemi Sürecinde Deza-vantajlı Gruplar başlıklı edisyon ile okura ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Serinin bu ikinci kitabında, Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) sonrası dünyada mesleki, ekonomik ve toplumsal ya-şantı açısından “normal”in dışında konumlan(dırıl)mış dezavan-tajlı grupların yaşadığı yoksunluklar, kaynaklara erişim sorunları, hastalıkla baş etmedeki çaresiz durumları ve her şeye rağmen “evde kalamamaları”, kıymetli yazarlarımızın kalemleri vesilesiyle ve saha çalışmalarına dayanan argümanlarla ortaya konulmuştur.


Kitap Adı : Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ISBN : 978-625-7517-49-2
Yazar : Emrah BAŞARAN, Ruhi Can ALKIN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 538
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Eğitim Araştırmaları 2022
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kürt Tarihi
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
SARF BİLGİSİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Konya Mutfak Kültürü
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Sosyal Yaşam ve Kadın
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Eşrefoğulları Kitabı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Eğitimde Dijitalleşme
Karamanoğulları Beyliği
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ANLATIMLI ARAPÇA
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Kamus-ı Teşrih
İstihbarat Araştırmaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
The Rise Of Populism
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Mevlana ve İslam
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Medıcal and Aromatıc Plants
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Selefilik
Dijitalleşme ve Yönetim
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Armağan Kültürü
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Ceride-i Rüsûmiye
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Medya Tartışmaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dondurma ve Sorbe
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Yöresel Çorba Tarifleri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Kurumlarda Değerler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
ANLATIMLI BELAGAT
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hile ve İç Denetim
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Ramazanoğulları Beyliği
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Eğitim Araştırmaları-2023
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
MUTUN VADİHA 2
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Sâhib Ata Araştırmaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Şehir ve Âlimleri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Konya Turizm Rehberi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
MUTUN VADİHA 1
İslamofobi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
HIVAR VADİH
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme