Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar

Emrah BAŞARAN, Ruhi Can ALKIN

NEÜ Yayınları’nın Pandemi Serisi, 2020 yılının aralık ayında yayımlanan Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönü-şümler (Fırsatlar, Tehditler ve Yeni Normaller) başlıklı kitabıyla baş-lamıştı. Bu çalışmada, pandeminin üzerinden geçen bir yıllık süreç ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve psikolojik yönleriyle ele alın-mış ve kitap Türkiye’de birçok okura ulaşarak konuyla alakalı ça-lışma yapmak isteyen araştırmacılar için bir referans kaynağı hâline gelmiştir.
Pandemi Serisi’nin ikinci kitabında Pandemi Sürecinde Deza-vantajlı Gruplar başlıklı edisyon ile okura ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Serinin bu ikinci kitabında, Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) sonrası dünyada mesleki, ekonomik ve toplumsal ya-şantı açısından “normal”in dışında konumlan(dırıl)mış dezavan-tajlı grupların yaşadığı yoksunluklar, kaynaklara erişim sorunları, hastalıkla baş etmedeki çaresiz durumları ve her şeye rağmen “evde kalamamaları”, kıymetli yazarlarımızın kalemleri vesilesiyle ve saha çalışmalarına dayanan argümanlarla ortaya konulmuştur.


Kitap Adı : Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ISBN : 978-625-7517-49-2
Yazar : Emrah BAŞARAN, Ruhi Can ALKIN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 538
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Medıcal and Aromatıc Plants
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dondurma ve Sorbe
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Ceride-i Rüsûmiye
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Ramazanoğulları Beyliği
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Yöresel Çorba Tarifleri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Kurumlarda Değerler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Eşrefoğulları Kitabı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dijitalleşme ve Yönetim
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Selefilik
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
MUTUN VADİHA 1
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Karamanoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Kürt Tarihi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İstihbarat Araştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Armağan Kültürü
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Konya Mutfak Kültürü
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Konya Turizm Rehberi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Mevlana ve İslam
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Şehir ve Âlimleri
Eğitimde Dijitalleşme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
SARF BİLGİSİ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Sâhib Ata Araştırmaları
Eğitim Araştırmaları 2022
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Kamus-ı Teşrih
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Medya Tartışmaları
HIVAR VADİH
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
ANLATIMLI ARAPÇA
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
ANLATIMLI BELAGAT
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 2
The Rise Of Populism
İslamofobi