Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları

Prof. Dr. Mehmet Gönül

Eserin genişletilmiş bu baskısında; 15 zaman ve üzeri usûllerde bestelenmiş, dikte kâideleri ve usûl-düzüm kurallarına göre yazılarak usûl alıştırmaları bölümüne ilave edilmiş âsârımızın nâdîde eserlerinden örneklere, genel usûl külliyatında yer almayan ancak yörelerimizde türkülerimize kalıp olan karakteristik usûlerde eserlere ve temel makam anlatımlarına dizi ve küçük seyirlere ayrıca makam anlatımları öncesinde nazariyata ilişkin temel bazı tanımlara yer verilmiştir. 

Türk mûsikîsi, kadîm Türk kültürü temelinde, Selçuklu ve Osmanlı Devletlerini oluşturan Türkler, etnik toplum, topluluk ve milletlerin kültür-san’at hayatına doğrudan kattıklarıyla inkişâf etmiş, Ecdâdımızın yüksek medeniyyeti ve kıtaları aşan muazzam coğrafyası ile neşv ü nemâ bulmuş, nesilden-nesile meşk usûlü ile aktarılarak günümüze ulaşmış, eşsiz zenginliğe sahip bir Türk san’atıdır.

Doğrudan hocadan-talebeye eğitim, öğretim ve aktarım modeli olan meşk usûlü, gelenekli san’atlarımızın eğitim ve intikâli için en doğru eğitim-öğretim modelidir. Bugün yapılması gereken, çağın gerekleri ve olanakları ile meşk sisteminin kaynak, metod, materyal vb. yazılı nüshalarını veya kusurlu kalan hususlarını gidermek, sürecin sağlıklı devamı konusunda teknoloji çağının imkânlarıyla ihtiyaç duyulan araç ve gereçleri en doğru kaynaklardan edinerek sisteme dâhil etmek ve/veya bu konuda yeni kaynaklar üretmek olmalıdır.    

Bizi biz yapan değerlerin ve kültürümüzün en saf kaynağı ve en müzeyyen vitrini olan, Türk-İslâm san’atları içerisinde en geniş paydayla yer alan mûsikîmizin icrâsında ulaştığı mertebe, maalesef kullanılan nota yazım sistemlerinin yokluğu ve/veya eksikliği sebebiyle yazılı kaynaklara ve icra yöntemlerinin süreçlerinin aktarılması bakımından gereğince arşivlere yansıtılamamıştır.  

Mûsikîmizin yazılı kaynaklara aktarılması hususunda artık vazgeçilemez bir noktaya ulaşan, bugün dünya sathında kullanılan batı kaynaklı nota üzerine bina edilen ve nazariyatçılarımızın mûsikîmizin makam zenginliğini ifâde etme gayretleriyle ürettikleri işaret ilaveleri ile günümüze ulaşan Türk mûsikîsi notası, her ne kadar -geçmişten günümüze ve bugün- çok değerli sanatçı ve akademisyenlerin bireysel gayretleriyle bir seviyeye ulaşabilmişse de hâlâ âsârın makam ve perde gereklerince nota ile ifâdesinin mümkün olamaması ve eğitiminin Türk müziği dinamikleriyle yurt genelinde bir standarda ulaşamaması gibi nedenler paydaşların üzerine düşen sorumluluğun önemini gözler önüne sermektedir.  

Türk müziği İşitme!  Okuma! Yazma! olumsuz ifadeleri ile ilköğretim, ortaöğretim, lisans ve lisansüstü seviyelerde yürütülen, solfej (nota okuma) ve usûl dersleri ile dikte çalışmaları, özel ya da resmi pek çok kurum ve kuruluşta maalesef Türk müziği gerek ve gerçeklerinden uzak sürdürüldüğü görülebilmektedir. Mûsikîmizin temel iki unsuru olan makam ve perde temelli solfej dersleri ile güfte ile inkişaf eden ve zenginleşen usûl dersleri, çok kez makam ve usûl kuramını kapsamamakta ve Türk müziği makam ve usûl yapılarına gereğince “Türk müziği sazları eşliğinde” solfej ve dikte çalışmaları ihmâl edilmekte, yapılmamakta veya yapılamamaktadır.

Türk mûsikîsi ancak kendi nüvesini oluşturan değerler, zenginlikler ve kazanımlar ile gereğince öğrenilebilir ve öğretilebilir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda uzun bir uygulama süzgecinden geçerek hazırladığımız ve ilkine ilâve olarak seyir, tanım, usul ve eser örnekleri ile genişlettiğimiz bu kitapta; Türk müziği solfej çalışmaları için Rast makamı doğal dizisi üzerinde, başlangıç seviyesinden başlayan solfej alıştırmaları sunulmuş, Türk müziği temel makamları ve geçkiler hakkında örnek alıştırmalara yer verilmiş, Nim Sofyan’dan-Devr-i Revan’a kadar olan Türk mûsikîsi usulleri için tümüyle usûl kalıplarına göre düzümlenmiş alıştırmalar sunulmuş, Raksan’dan-Zencire kadar olan usûllerde eser örnekleri ile günümüz usûl âsarı veya kaynaklarında karşılaşılmayan  ve fakat yörelerimizde -özgün usûl kalıplarıyla- hayat bulan eserlere yer verilmiş, Türk müziğinin makam ve usûlleri gereğince yapılacak dikte çalışmaları için örnekler verilmiştir.

Ayrıca çalışmamızda Türk mûsikîsinde usûl bahsi irdelenerek Nim Sofyan’dan Zencir’e kadar olan bütün usûllerin kalıplarına ve velvelelerine, yörelerde icra edilen özgün usul kalıplarına, ilâveten, günümüz Türk mûsikîsi icrasında, nispeten daha sık karşılaşıldığı düşünülen makamlar hakkında kısa tariflere dizi ve seyir örnekleri ile yer verilerek muhibbânın istifâdelerine ve katkılarına sunulmuştur.


Kitap Adı : Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
ISBN : 978-625-6960-53-4
Yazar : Prof. Dr. Mehmet Gönül
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : A4
Sayfa Sayısı : 354
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Medya Tartışmaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Mevlana ve İslam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Armağan Kültürü
Eşrefoğulları Kitabı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
MUTUN VADİHA 1
Ceride-i Rüsûmiye
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yöresel Çorba Tarifleri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
SARF BİLGİSİ
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kamus-ı Teşrih
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ANLATIMLI ARAPÇA
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijitalleşme ve Yönetim
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Karamanoğulları Beyliği
Medıcal and Aromatıc Plants
Eğitim Araştırmaları 2022
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Konya Turizm Rehberi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
İstihbarat Araştırmaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hegemonya Karşı Hegemonya
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Sâhib Ata Araştırmaları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitimde Dijitalleşme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Selefilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kurumlarda Değerler
HIVAR VADİH
Şehir ve Âlimleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dondurma ve Sorbe
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Konya Mutfak Kültürü
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Ramazanoğulları Beyliği
İslamofobi
Kürt Tarihi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Uygulamalı Hayvan Islahı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ANLATIMLI BELAGAT
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
MUTUN VADİHA 2
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
The Rise Of Populism
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri