SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sevgili Öğrenciler,

Dünya Sağlık Örgütü’nün kabulüne göre “Sağlık sadece hasta veya engelli olmamak değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir”. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık ile ilgili eğitim yapan kurumların temel hedefi bireyden başlayarak aile ve toplumun sağlığını koruyacak, hastalıkları önleyecek, hastalık halinde tedavi, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri ile bireyin ve toplumun iyilik halini sağlayacak ve karşı karşıya kalınan durum ile baş etme gücünü artıracak sağlık profesyonelleri yetiştirmektir. Fakültemiz bu hedefler doğrultusunda öğrencilerimizin, mesleki bilgi ve becerilerini dünya standartlarında kazanmasını sağlamak yanı sıra temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı, toplumsal ve mesleki etik ilkelerini özümsemiş, disiplinler arası işbirliğinin önemini kavramış, bilimsel bakış açısı ile gelişmeleri takip eden bireyler olarak topluma kazandırılması yönünde çalışmaktadır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yükseköğretim Kurulu’nun 14.12.2012 tarih ve 54412 sayılı kararı ile kurulmuştur. Fakültemizde aktif lisans eğitimi veren Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet bölümleri ile henüz öğrenci alımı olmamış Dil ve Konuşma Terapisi, Odyoloji ve Ergoterapi olmak üzere toplam 8 bölüm bulunmaktadır. Fakültemizde eğitim-öğretim 33 öğretim elemanı ile sürdürülmektedir. Ayrıca Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı (tezli ve tezsiz yüksek lisans programları) ve Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı ile fakültemiz işbirliğiyle Alzheimer (tezli yüksek lisans) lisansüstü eğitimleri de öğretim üyelerimiz tarafından yürütülmektedir.

Fakültemiz Hemşirelik Bölümü, 14.05.2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararının 06.07.2018 tarihli ve 2018/12001 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanması ile Hemşirelik Fakültesi olarak kurulmuş ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri Hemşirelik Fakültesi’ne aktarılmıştır.

Misyonumuz

Evrensel, bilimsel ve etik değerler ışığında eğitim almış, insan haklarına saygılı, bireysel ve mesleki gelişime açık, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerine sahip, etkili iletişim kurabilen, disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışmasını benimsemiş, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, sürdürme ve geliştirmede etkin roller üstlenebilen, araştırma süreçlerini yönetebilen, Atatürk İlke ve Inkılaplarına bağlı sağlık profesyonelleri yetiştirmek ve ürettiği araştırma ve projeler ile ülkenin sağlık politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz 

Eğitim-öğretim programları ve bilimsel araştırmaları ile çağdaş standartları yakalayan, etik ve kültürel değerleri içselleştirmiş, sahip olduğu bilgi ve becerileri insanlık yararına kullanan nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştiren, sağlık politikalarının geliştirilmesinde katkı sağlayan, paydaşları ile işbirliği ve dayanışma içinde olan, mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan, ulusal ve uluslararası çevrelerce tanınan ve tercih edilen, saygın ve öncü bir fakülte olmaktır.

 

Prof. Dr. Mahmut BAYKAN

DEKAN