Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi

Mehmet CANLI, Mahmut Nevfel ELGÜN

Hatırlı pazarlama uygulamalarının tüketicilerin satın alma yöneliş, tutum ve davranışları üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma bir Doktora tez çalışması olup, Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Nevfel ELGÜN yönetiminde, Dr. Mehmet CANLI tarafından büyük bir özveri ile hazırlanıp, başarılı bir şekilde ikmal edilmiştir. Ülkemiz işletmeciliğine önemli bir katkı sağlayacağı; bilim ve pratiğe katkı sağlayacağı niyetiyle çalışmamız kitaplaştırılarak kamuoyuna sunulmuştur. Çalışma, üç bölümden oluşmakta olup, ilk bölümde, tüketicilerin genel satın alma davranışları ve bu davranışa etki eden faktörler; ikinci bölümde geleneksel pazarlama anlayışından dijital pazarlamaya geçiş süreci ve hatırlı pazarlama kavramı irdelenmiş, tüketici davranışları üzerindeki etkileri ayrıntılarıyla ortaya konmuştur. Üçüncü ve son bölümünde ise hatırlı pazarlama yönteminin tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki etkileri örnek bir uygulama ile incelenmiştir.


Kitap Adı : Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
ISBN : 978-625-7517-01-0
Yazar : Mehmet CANLI, Mahmut Nevfel ELGÜN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 182
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
The Rise Of Populism
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Eğitim Araştırmaları 2022
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Ceride-i Rüsûmiye
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Hegemonya Karşı Hegemonya
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Kürt Tarihi
Armağan Kültürü
Mevlana ve İslam
Selefilik
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Ramazanoğulları Beyliği
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
HIVAR VADİH
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Eğitim Araştırmaları-2023
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
İstihbarat Araştırmaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hile ve İç Denetim
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Konya Mutfak Kültürü
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Karamanoğulları Beyliği
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
MUTUN VADİHA 2
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Kamus-ı Teşrih
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İslamofobi
ANLATIMLI ARAPÇA
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Şehir ve Âlimleri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dijitalleşme ve Yönetim
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Sâhib Ata Araştırmaları
MUTUN VADİHA 1
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Medıcal and Aromatıc Plants
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Eğitimde Dijitalleşme
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Uygulamalı Hayvan Islahı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dondurma ve Sorbe
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Konya Turizm Rehberi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
SARF BİLGİSİ
Eşrefoğulları Kitabı
ANLATIMLI BELAGAT
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Medya Tartışmaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Yöresel Çorba Tarifleri
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Kurumlarda Değerler
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız