Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları

Prof. Dr. Aşır GENÇ, Prof. Dr. Erkan OKTAY

    Bilimsel alanda çalışma yapanlar ve araştırmacılar için hazırlanan bu kitap, üniversitelerimizin İstatistik, İşletme, İktisat, Ekonometri, Aktüerya, biyoistatistik, mühendislik alanlarında, zootekni, biyometri, sosyometri, eğitim bilimleri, matematik ve bilgisayar, bilgisayar mühendisliği, harita mühendisliği, hukuk, jeometri, kemometri vb alanlarında çalışan ve akademik çalışma yapan araştırmacılara yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. 
    Kitabın içeriği; kategorik verinin tanımı, kategorik veriyi kullanarak yapılan kontenjans tabloları ve ilişki analizi, iki durumlu modeller, multinomiyal logit modeller, sıralı regresyon modeli, aşamalı logit modeller, sayım verileri için regresyon modelleri, sansürlü modeller, markov rejim değişimi modelleri, Bric-T ülkeleri için otomotiv pazarının incelenmesinde panel veri kullanımı, yaşam analizi, kategorik verilerde doğrusal olmayan modeller ve nested logit modeller ele alınmıştır. Tüm bu çalışmalar yapılırken kategorik veri gözönünde tutularak  teorik yapıya değinilmiş ve STATA programı dikkate alınarak uygulamalar genelde gerçek veri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme ve yorumlarla daha anlaşılır hale getirilmeye çalışılmıştır. 


Kitap Adı : Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
ISBN : 978-625-6960-40-4
Yazar : Prof. Dr. Aşır GENÇ, Prof. Dr. Erkan OKTAY
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 324
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Selefilik
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Ceride-i Rüsûmiye
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Eğitim Araştırmaları 2022
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Ramazanoğulları Beyliği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ANLATIMLI BELAGAT
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Şehir ve Âlimleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Armağan Kültürü
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dijitalleşme ve Yönetim
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Konya Turizm Rehberi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Kamus-ı Teşrih
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Hile ve İç Denetim
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Medıcal and Aromatıc Plants
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Kürt Tarihi
Kurumlarda Değerler
Eğitimde Dijitalleşme
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dondurma ve Sorbe
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Karamanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
MUTUN VADİHA 1
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yöresel Çorba Tarifleri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Eğitim Araştırmaları-2023
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Medya Tartışmaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İstihbarat Araştırmaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Sâhib Ata Araştırmaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Eşrefoğulları Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hegemonya Karşı Hegemonya
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
The Rise Of Populism
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Konya Mutfak Kültürü
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İslamofobi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
SARF BİLGİSİ
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Mevlana ve İslam
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
MUTUN VADİHA 2
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
HIVAR VADİH
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme