Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar

Emrah BAŞARAN, Ruhi Can ALKIN

NEÜ Yayınları’nın Pandemi Serisi, 2020 yılının aralık ayında yayımlanan Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönü-şümler (Fırsatlar, Tehditler ve Yeni Normaller) başlıklı kitabıyla baş-lamıştı. Bu çalışmada, pandeminin üzerinden geçen bir yıllık süreç ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve psikolojik yönleriyle ele alın-mış ve kitap Türkiye’de birçok okura ulaşarak konuyla alakalı ça-lışma yapmak isteyen araştırmacılar için bir referans kaynağı hâline gelmiştir.
Pandemi Serisi’nin ikinci kitabında Pandemi Sürecinde Deza-vantajlı Gruplar başlıklı edisyon ile okura ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Serinin bu ikinci kitabında, Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) sonrası dünyada mesleki, ekonomik ve toplumsal ya-şantı açısından “normal”in dışında konumlan(dırıl)mış dezavan-tajlı grupların yaşadığı yoksunluklar, kaynaklara erişim sorunları, hastalıkla baş etmedeki çaresiz durumları ve her şeye rağmen “evde kalamamaları”, kıymetli yazarlarımızın kalemleri vesilesiyle ve saha çalışmalarına dayanan argümanlarla ortaya konulmuştur.


Nom du livre : Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ISBN : 978-625-7517-49-2
Auteur : Emrah BAŞARAN, Ruhi Can ALKIN
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 538
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Şehir ve Âlimleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
SARF BİLGİSİ
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Kamus-ı Teşrih
Hegemonya Karşı Hegemonya
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Sâhib Ata Araştırmaları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
ANLATIMLI ARAPÇA
Kurumlarda Değerler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Ramazanoğulları Beyliği
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dijitalleşme ve Yönetim
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Medya Tartışmaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Armağan Kültürü
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Yöresel Çorba Tarifleri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Hile ve İç Denetim
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Ceride-i Rüsûmiye
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Konya Mutfak Kültürü
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Konya Turizm Rehberi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İslamofobi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
MUTUN VADİHA 1
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Eğitim Araştırmaları-2023
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ANLATIMLI BELAGAT
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
The Rise Of Populism
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
HIVAR VADİH
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Eğitimde Dijitalleşme
Selefilik
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dondurma ve Sorbe
Mevlana ve İslam
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Eşrefoğulları Kitabı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Karamanoğulları Beyliği
İstihbarat Araştırmaları
MUTUN VADİHA 2
Eğitim Araştırmaları 2022
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Kürt Tarihi
Medıcal and Aromatıc Plants
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri