Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Necati UZUN

Çocukların gelecekte iyi bir birey olabilmeleri, sağlıklı bir şekilde gelişimlerini tamamlayabilmeleri açısından, ruhsal durumlarının iyi takip edilmesi ve ihtiyaçları yönünde planlamaların yapılması, başta idareciler olmak üzere, bütün toplumun sorumluğundadır. Tıp fakülteleri halkın sağlığını korumada öncü liderler yetiştiren en önemli kurumlardır. Buradaki öğrencilerin, hedefe yönelik, bilgi, beceri ve yetkinliğini kazanmış olarak doktor ünvanını alabilmeleri temel amaç-lardandır. Bu bağlamda, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları anabi-lim dalları, hekimlerin çocuk sağlığı ve gelişimi alanında sahadaki ihtiya-cına uygun bir şekilde vizyonunun gelişimine önemli katkılar sunmakta-dır. Bu kitap da özenle hazırlanmış olup sade ve pratik bilgileri içermesi bakımından çok önemli bir eser olarak sunulmuştur.


Nom du livre : Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ISBN : 978-605-70386-8-5
Auteur : Dr. Öğr. Üyesi Necati UZUN
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 214
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Eğitimde Dijitalleşme
Yöresel Çorba Tarifleri
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
SARF BİLGİSİ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Kürt Tarihi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Uygulamalı Hayvan Islahı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Konya Mutfak Kültürü
İslamofobi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ANLATIMLI BELAGAT
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları-2023
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Armağan Kültürü
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İstihbarat Araştırmaları
Karamanoğulları Beyliği
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Ceride-i Rüsûmiye
The Rise Of Populism
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
MUTUN VADİHA 2
Kurumlarda Değerler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dondurma ve Sorbe
Şehir ve Âlimleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Sâhib Ata Araştırmaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Medıcal and Aromatıc Plants
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Medya Tartışmaları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Hegemonya Karşı Hegemonya
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Konya Turizm Rehberi
Eğitim Araştırmaları 2022
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
MUTUN VADİHA 1
Selefilik
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Eşrefoğulları Kitabı
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Ramazanoğulları Beyliği
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Mevlana ve İslam
Doğumunun 90. yılında Erbakan
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
HIVAR VADİH
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijitalleşme ve Yönetim
Hile ve İç Denetim
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ANLATIMLI ARAPÇA
Kamus-ı Teşrih
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük