Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları

Müşerref YARDIM, Ümran Münire KAHRAMAN, Ruhi Can ALKIN

Bu eser, üniversitemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerin okul ve kent hayatına uyum sorunlarına dair genel bir bakış açısı sağlamak adına ortaya çıkmıştır. Nicel bir saha çalışması vesilesiyle, uluslararası öğrencilerimizin yaşadıkları problemlere ışık tutulmuş ve bu konuda alınması gereken önlemler açık yüreklilikle dile getirilmiştir. Bu açıdan mevcut çalışma, diğer üniversitelerimize örnek olma potansiyeli taşımaktadır. Bu ve benzeri çalışmalar, ülkemizdeki uluslararası öğrencilerin yaşadıkları problemleri bilimsel yollarla ortaya koyacak ve bu sayede alınması gereken önlemler daha da netleşecektir. Bu çabaların, ülkemizin uluslararası öğrenci politikasına doğrudan ve dolaylı yoldan katkı sağlayacak bir adım olacağı öngörülmektedir.


Nom du livre : Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ISBN : 978-605-4988-39-6
Auteur : Müşerref YARDIM, Ümran Münire KAHRAMAN, Ruhi Can ALKIN
Nombre d'impressions : 1. Baskı
Papier : Ivory
Couvercle : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 124
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Kamus-ı Teşrih
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Karamanoğulları Beyliği
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Armağan Kültürü
Konya Mutfak Kültürü
ANLATIMLI ARAPÇA
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Medıcal and Aromatıc Plants
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
MUTUN VADİHA 1
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Şehir ve Âlimleri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İslamofobi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sosyal Yaşam ve Kadın
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Kurumlarda Değerler
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ANLATIMLI BELAGAT
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Eğitim Araştırmaları-2023
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hile ve İç Denetim
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Selefilik
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Konya Turizm Rehberi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dijitalleşme ve Yönetim
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Eşrefoğulları Kitabı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Kürt Tarihi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Ramazanoğulları Beyliği
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Ceride-i Rüsûmiye
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Eğitimde Dijitalleşme
Dondurma ve Sorbe
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
SARF BİLGİSİ
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
HIVAR VADİH
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Sâhib Ata Araştırmaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
The Rise Of Populism
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yöresel Çorba Tarifleri
İstihbarat Araştırmaları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
MUTUN VADİHA 2
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Mevlana ve İslam
Medya Tartışmaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Eğitim Araştırmaları 2022