PUBLICATIONS

Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Armağan Kültürü
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Ramazanoğulları Beyliği
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
ANLATIMLI ARAPÇA
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitimde Dijitalleşme
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Ceride-i Rüsûmiye
Uygulamalı Hayvan Islahı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
SARF BİLGİSİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dijitalleşme ve Yönetim
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Mevlana ve İslam
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Medıcal and Aromatıc Plants
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ANLATIMLI BELAGAT
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Sâhib Ata Araştırmaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Hile ve İç Denetim
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
HIVAR VADİH
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Kamus-ı Teşrih
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Selefilik
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Konya Turizm Rehberi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Eğitim Araştırmaları-2023
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Yöresel Çorba Tarifleri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
MUTUN VADİHA 2
İslamofobi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Medya Tartışmaları
Konya Mutfak Kültürü
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
The Rise Of Populism
Dondurma ve Sorbe
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İstihbarat Araştırmaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kurumlarda Değerler
Karamanoğulları Beyliği
Eşrefoğulları Kitabı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Eğitim Araştırmaları 2022
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
MUTUN VADİHA 1
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Şehir ve Âlimleri
Kürt Tarihi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme