Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri

Taylan Özgür KAYA, Aslıgül SARIKAMIŞ KAYA

1950'li yıllarda bir ekonomik bütünleşme projesi olarak başlayan Avrupa Birliği günümüzde ticaret, kalkınma, güvenlik, savunma, enerji, çevre, göç ve sağlık gibi farklı alanlarda küresel anlamda çok boyutlu ilişkiler geliştirebilen küresel bir aktör haline gelmiştir. Alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan bu derleme çalışmanın amacı bugün itibariyle 136 devlet ve Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü, Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği, Güney Doğu Asya Uluslar Birliği, Avrupa Konseyi ve Dünya Ticaret Örgütü gibi önemli uluslararası kurumlar nezdinde temsilcilikleri olan ve resmî belgelerinde etkin çok taraflılık ve küresel ortaklıklara verdiği önemi vurgulayan AB'nin çok boyutlu küresel ilişkilerini incelemektir. Bu çalışmada Birliğin küresel ilişkilerinin farklı boyutlarını derinlemesine incelemeye dayanan dikey bir yaklaşım yerine Birliğin farklı bölge ve ülkelerle ilişkilerinin farklı boyutlarını incelemeye dayanan yatay bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu kapsamda bir yandan Birliğin, küresel anlamda hem en önemli ortakları hem de en büyük rakipleri olarak niteleyebileceğimiz Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu gibi başat küresel aktörlerle ilişkileri incelenirken bir yandan da Birliğin küresel ilişkilerinde ön plana çıkan bölgeler olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Batı Balkanlar, Afrika, Orta Asya, Latin Amerika ve Karayipler ile olan ilişkiler ele alınmaktadır.


Nom du livre : Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
ISBN : 978-625-6960-13-8
Auteur : Taylan Özgür KAYA, Aslıgül SARIKAMIŞ KAYA
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 314
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Mevlana ve İslam
ANLATIMLI ARAPÇA
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Konya Mutfak Kültürü
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
ANLATIMLI BELAGAT
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
The Rise Of Populism
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
İstihbarat Araştırmaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
MUTUN VADİHA 1
Eğitimde Dijitalleşme
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Hile ve İç Denetim
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Kurumlarda Değerler
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Uygulamalı Hayvan Islahı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dijitalleşme ve Yönetim
Kürt Tarihi
Eğitim Araştırmaları-2023
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Şehir ve Âlimleri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Medıcal and Aromatıc Plants
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yöresel Çorba Tarifleri
Ramazanoğulları Beyliği
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İslamofobi
Karamanoğulları Beyliği
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Eşrefoğulları Kitabı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Armağan Kültürü
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Medya Tartışmaları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
SARF BİLGİSİ
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Hegemonya Karşı Hegemonya
HIVAR VADİH
Dondurma ve Sorbe
MUTUN VADİHA 2
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Ceride-i Rüsûmiye
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Selefilik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Eğitim Araştırmaları 2022
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Kamus-ı Teşrih
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Konya Turizm Rehberi
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sâhib Ata Araştırmaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi