Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü

Nuran KOYUNCU, Yasin YILMAZ

Bu kitap, özgün olan giriş kısmı haricinde çeşitli dergilerde daha önce yayımlanmış makalelerden oluşmaktadır. Bu makalelerin Osmanlı hukuk düşüncesinin dönüşümü çerçevesinde ele alınabileceğini düşünerek böyle bir derleme hazırlamaya karar verdik. Şüphesiz Osmanlı hukuk düşüncesi ve hukuk felsefesi alanında daha çok çalışma yapılması gerekmektedir. Bilhassa son dönemdeki hukuk yazınının yeterince ele alınmadığı ortadadır. İslam hukukunun kanun hukukuna doğru evrildiği Osmanlı tecrübesinin bir devamı olarak değerlendirilebilecek Tanzimat döneminde hukukçuların veya hukuki meselelerde fikri bir çabası olan aydınların ortaya koydukları birikim adeta üzerinde uyuduğumuz bir hazinedir.  


Nom du livre : Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
ISBN : 978-605-4988-67-9
Auteur : Nuran KOYUNCU, Yasin YILMAZ
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 175
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Mevlana ve İslam
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Konya Turizm Rehberi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Kürt Tarihi
Dondurma ve Sorbe
İstihbarat Araştırmaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ANLATIMLI BELAGAT
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Eğitim Araştırmaları-2023
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Medıcal and Aromatıc Plants
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Medya Tartışmaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
İslamofobi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Kurumlarda Değerler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Eğitim Araştırmaları 2022
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yöresel Çorba Tarifleri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Eğitimde Dijitalleşme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ANLATIMLI ARAPÇA
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Selefilik
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Sâhib Ata Araştırmaları
The Rise Of Populism
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Karamanoğulları Beyliği
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
HIVAR VADİH
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Şehir ve Âlimleri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Kamus-ı Teşrih
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
SARF BİLGİSİ
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dijitalleşme ve Yönetim
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
MUTUN VADİHA 1
Eşrefoğulları Kitabı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Ceride-i Rüsûmiye
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Hile ve İç Denetim
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
MUTUN VADİHA 2
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Armağan Kültürü
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Ramazanoğulları Beyliği
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Konya Mutfak Kültürü
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar