Dondurma ve Sorbe

Murat ÖZCAN, Mustafa YILMAZ

Dondurma, Almancada “Speisseis”, Fransızcada “Glace”, İngilizcede “Ice cream” olarak adlandırılmaktadır. Süt, şeker ve meyve bileşenlerinden meydana gelen bir karışımın, yumurta veya salep gibi kıvam vericilerle karıştırılması ile üretilen bir tür soğuk tatlıdır. Dondurma tebliğinde “Dondurma karışımı: İçerisinde tat ve çeşidine göre, süt ya da süt ürünlerini, içme suyu, şeker ve izin verilen katkı maddelerini bulunduran, istenildiğinde salep, yumurta veya yumurta ürünleri, aroma maddeleri ve çeşni maddeleri gibi bileşenleri içeren, henüz dondurulmamış haldeki karışım ürününü, ifade etmektedir. Dondurma, tarihin birçok döneminde burjuva kısmının tüketebildiği lüks bir yiyecek konumunda yer almıştır. Zengin bir yaşam tarzıyla özdeşleşmiş olan dondurma geçmişte kar ve buzların tatlandırılması ve aromalandırılması ile üretilmiş, günümüz koşullarında her kesimin rahatlıkla tüketebildiği soğuk bir tatlı halini almıştır. Geçmişten günümüze farklı kültürlerle etkileşim halinde olmuiş, bulunduğu bölgenin iklim ve coğrafi şartlarından etkilenerek çeşitlenmiştir. Fakat teknolojinin ve sanayi endüstrinin gelişmesiyle geleneksel tekniklerden uzaklaşmıştır. Şu anda gıda güvenliği gibi çeşitli sebeplerle endüstriyel dondurmalara talebin arttığı görülmektedir (Öztürk ve Yaman, 2019, Atıcı, 2010). Dondurma belirli oranlarda süt veya süt yağı, bitkisel yağ ya da istendiğinde salep gibi geleneksel dondurma bileşenlerinden bir veya birkaçının katılması gerekirken sorbeye ise süt ürünleri dahil süt tozunun dahi katılması zorunlu değildir (Atıcı, 2010). 


Nom du livre : Dondurma ve Sorbe
ISBN : 978-625-8080-03-2
Auteur : Murat ÖZCAN, Mustafa YILMAZ
Nombre d'impressions : 1
Papier : 1. Hamur
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 87
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

SARF BİLGİSİ
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
ANLATIMLI ARAPÇA
İstihbarat Araştırmaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Konya Mutfak Kültürü
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Şehir ve Âlimleri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sâhib Ata Araştırmaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Eğitim Araştırmaları-2023
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ANLATIMLI BELAGAT
The Rise Of Populism
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Armağan Kültürü
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Mevlana ve İslam
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Karamanoğulları Beyliği
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
MUTUN VADİHA 2
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Medya Tartışmaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Ceride-i Rüsûmiye
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Kurumlarda Değerler
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
MUTUN VADİHA 1
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Eşrefoğulları Kitabı
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Hile ve İç Denetim
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İslamofobi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Kamus-ı Teşrih
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Ramazanoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dondurma ve Sorbe
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Selefilik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hegemonya Karşı Hegemonya
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Konya Turizm Rehberi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dijitalleşme ve Yönetim
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Kürt Tarihi
Eğitimde Dijitalleşme
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yöresel Çorba Tarifleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
HIVAR VADİH
Eğitim Araştırmaları 2022
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları