Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra

Prof. Dr. Mehmet GÖNÜL

Kitapta yer alan bölümler yardımıyla sanayi devriminden günümüze dijitalleşmenin iktisat alanındaki etkileri tarihsel süreç içinde ele alınırken, Covid-19 ile artan dijitalleşmenin sağlık alanındaki ve belediye hizmetlerindeki olası etkileri refah ekonomisi bağlamında tartışılmıştır. Ayrıca, dijitalleşmenin neden olduğu etkilerin önemli şekilde hissedildiği piyasaların başında gelen işgücü piyasalarındaki olası değişmeler ve Asya ülkeleri özelinde meydana gelen etkiler analiz edilmiştir. Dahası günümüzde iletişimin de dijitalleşerek, bilginin iktisadi ajanlar arasında hızla yayılmasına neden olduğu ve karar alıcıların davranışlarına etki ettiği savı iki bölüm ile ortaya konulmuştur. Son olarak dijitalleşmenin neden olabileceği en önemli sorunlardan olan kayıt dışılık ve gelir dağılımındaki bozulmaların analiz edildiği bölüm ile kitap sonlandırılmıştır. Dijital ekonomi ile ilgili bu kitap, son on yılda deneyimlediğimiz ve yakın gelecekte bizlerde ve ülke ekonomilerinde ciddi dönüşüme neden olabilecek değişikliklerle bağlantılı ekonomik sorunların birçoğunu ele alması bakımından değerlidir. Bu nedenle bir bütün olarak bu kitabın hem sosyal bilimcilere hem de konuyla ilgilenen politika yapıcılara yararlı bilgiler sunması beklenmektedir.


Nom du livre : Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
ISBN : 978-625-7517-51-5
Auteur : Prof. Dr. Mehmet GÖNÜL
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 212
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
HIVAR VADİH
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Hile ve İç Denetim
Karamanoğulları Beyliği
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Armağan Kültürü
Eğitim Araştırmaları-2023
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Ceride-i Rüsûmiye
Kürt Tarihi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
MUTUN VADİHA 2
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Sâhib Ata Araştırmaları
MUTUN VADİHA 1
Konya Turizm Rehberi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İstihbarat Araştırmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Eşrefoğulları Kitabı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
The Rise Of Populism
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ANLATIMLI ARAPÇA
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kurumlarda Değerler
Selefilik
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Şehir ve Âlimleri
Kamus-ı Teşrih
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Medya Tartışmaları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Yöresel Çorba Tarifleri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dijitalleşme ve Yönetim
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Konya Mutfak Kültürü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dondurma ve Sorbe
Sosyal Yaşam ve Kadın
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İslamofobi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Mevlana ve İslam
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
SARF BİLGİSİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Doğumunun 90. yılında Erbakan
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Uygulamalı Hayvan Islahı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Eğitim Araştırmaları 2022
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Eğitimde Dijitalleşme
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ANLATIMLI BELAGAT
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Ramazanoğulları Beyliği
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Medıcal and Aromatıc Plants