İslamofobi

Editör: Cihad İslam YILMAZ

İslamofobi müslümanlara ve İslam dinine önyargı, ayrımcılık ve nefretten kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla İslamofobi; İslam veya müslümanlara karşı kin, nefret veya düşmanlık besleme, İslam’dan korkma algısı taşımaktadır. İslamofobi; Müslümanların dinî kimlikleri sebebiyle dışlanması, bu gruba yönelik ayrımcılık yapılması, İslam’ın Batı’nın ortak değerlerine uymadığı iddiası, İslam’ın Batı’nın kültürel ve dinî yapılarından aşağı olduğu fikri ve İslam’ın bir inanç kaynağı olmaktan ziyade vahşi ve geri kalmış bir siyasi ideoloji olduğu algılarının yayılmasıyla görünürlük kazanmaktadır.
İlahiyat, Sosyoloji, Psikoloji, Kamu Yönetimi gibi birçok farklı disiplinden yararlanarak interdisipliner bakış açısıyla hazırlanan çalışmamızda İslamofobi ve İslam karşıtlığının temelleri sorgulanmakta; yabancı karşıtlığı ve nefret suçları ile ilişkisi ortaya konulmaktadır. Gelişen iletişim teknolojileri ve sosyal medyanın İslamofobi’nin artmasına etkileri bilimsel olarak tartışılmaktadır.


Nom du livre : İslamofobi
ISBN : 978-625-8080-44-5
Auteur : Editör: Cihad İslam YILMAZ
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 184
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Kamus-ı Teşrih
Ramazanoğulları Beyliği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları 2022
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Mevlana ve İslam
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hegemonya Karşı Hegemonya
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selefilik
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijitalleşme ve Yönetim
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ANLATIMLI ARAPÇA
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
SARF BİLGİSİ
Yöresel Çorba Tarifleri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Armağan Kültürü
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Şehir ve Âlimleri
HIVAR VADİH
Medya Tartışmaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Eşrefoğulları Kitabı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
ANLATIMLI BELAGAT
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İslamofobi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Ceride-i Rüsûmiye
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Kurumlarda Değerler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Konya Mutfak Kültürü
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Karamanoğulları Beyliği
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dondurma ve Sorbe
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
MUTUN VADİHA 2
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Medıcal and Aromatıc Plants
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
The Rise Of Populism
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Sâhib Ata Araştırmaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Eğitim Araştırmaları-2023
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 1
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Konya Turizm Rehberi
İstihbarat Araştırmaları
Kürt Tarihi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Eğitimde Dijitalleşme
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Hile ve İç Denetim