Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken

Prof. Dr. Ayşe Dudu KUŞÇU

Bu çalışma, tarihini öğrenme ve tarih ilmi ile meşgul olma konusunda yine bir Selçuklu kaynağı olan Ahmed Niğidi'de ifade bulan "Tarih bütün ilimlerin padişahı, diğer ilimler ise, onun reayası gibidir" sözünün kıymet arz ettiği "telib-i ilmin" ilk anda başvurulabileceği mütevazi bir çalışmadır. Bu vesile ile amacımız; Selçuklu tarihinin kaynakları konusunda herşeyi bilmekten ziyade, neyi nerede bulabileceğini bilenlerle muhatap olmaktır. 


Nom du livre : Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ISBN : 978-605-4988-13-6
Auteur : Prof. Dr. Ayşe Dudu KUŞÇU
Nombre d'impressions : 1. Baskı
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 24 cm x 16 cm
Nombre de Pages : 528
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Eğitim Araştırmaları 2022
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Konya Mutfak Kültürü
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Konya Turizm Rehberi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
HIVAR VADİH
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
İslamofobi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Eğitimde Dijitalleşme
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Yöresel Çorba Tarifleri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Kamus-ı Teşrih
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ANLATIMLI BELAGAT
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
The Rise Of Populism
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dijitalleşme ve Yönetim
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Kürt Tarihi
MUTUN VADİHA 1
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Selefilik
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Şehir ve Âlimleri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hegemonya Karşı Hegemonya
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Kurumlarda Değerler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Eşrefoğulları Kitabı
Medya Tartışmaları
Ceride-i Rüsûmiye
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Karamanoğulları Beyliği
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Sâhib Ata Araştırmaları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Sosyal Yaşam ve Kadın
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Mevlana ve İslam
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Eğitim Araştırmaları-2023
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İstihbarat Araştırmaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hile ve İç Denetim
Armağan Kültürü
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
ANLATIMLI ARAPÇA
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dondurma ve Sorbe
SARF BİLGİSİ
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Medıcal and Aromatıc Plants
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Ramazanoğulları Beyliği
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
MUTUN VADİHA 2
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"