Temel Mikrocerrahi Uygulamaları

Prof. Dr. Bilsev İNCE

Mikrocerrahi uygulamaları için temel kabul edilebilinecek mikroskop kullanımı, cerrahi aletlerin bakım ve kullanımı, arter, ven ve sinir onarımları yanısıra ven greftiyle onarım, uç-yan anatamoz gibi ileri mikrocerrahi tekniklerinin de anlatımını bulacaksınız. Temel mikrocerrahi tekniklerini adım adım anlatırken mikrocerrahi uygulamalarında yaptığımız, mikrocerrahiyle yeni tanışan meslektaşlarımızın da faydalanabileceğini düşündüğümüz farklı tekniklerimizi de göstermeye çalıştık. Tabii ki mikrocerrahi yazdıklarımız kadar kısa ve basit değil ancak temeli özümsemek adına bu kitabın meslektaşlarımıza faydalı olacağını düşünüyoruz.

 


Nom du livre : Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ISBN : 978-605-4988-49-5
Auteur : Prof. Dr. Bilsev İNCE
Nombre d'impressions :
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 116
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Doğumunun 90. yılında Erbakan
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Medıcal and Aromatıc Plants
The Rise Of Populism
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İstihbarat Araştırmaları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Kamus-ı Teşrih
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Eşrefoğulları Kitabı
Dijitalleşme ve Yönetim
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Karamanoğulları Beyliği
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Selefilik
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Ceride-i Rüsûmiye
Ramazanoğulları Beyliği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Armağan Kültürü
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Şehir ve Âlimleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ANLATIMLI BELAGAT
Kurumlarda Değerler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Sosyal Yaşam ve Kadın
İslamofobi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
SARF BİLGİSİ
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Eğitim Araştırmaları 2022
Eğitimde Dijitalleşme
ANLATIMLI ARAPÇA
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Sâhib Ata Araştırmaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Uygulamalı Hayvan Islahı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Medya Tartışmaları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dondurma ve Sorbe
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Konya Turizm Rehberi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
HIVAR VADİH
Eğitim Araştırmaları-2023
MUTUN VADİHA 2
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 1
Hile ve İç Denetim
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yöresel Çorba Tarifleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Konya Mutfak Kültürü
Kürt Tarihi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Mevlana ve İslam