Armağan Kültürü

Prof. Dr. Mehmet BİREKUL

    Bu çalışma insan davranışlarının bir kültür aktarımı içerisinde sürekliliğini korurken bu davranışları yönlendiren zihniyet dünyasının dönemin paradigması ile ilişkili olarak değiştiği iddiasını dile getirmektedir. Bu kültürel gerçekliğin gündelik hayattaki en güzel karşılıklarından birisi de "hediyeleşme" alışkanlıklarıdır. Armağan kültürü olarak ifade edebileceğiz hediyeleşme davranışı, geçmişten günümüze tüm toplumlarda karşılığı olan sosyal, kültürel ve ekonomik bir davranış biçimidir. Geleneksel toplumlarda mübadelenin, otoritenin ve kutsalın hâkim olduğu potlaç kültürü içerisinde kendisini ifade eden bu bağış kültürü, benzer bir biçimde günümüz toplumlarında özel günlerde ve ritüelleşen gelenekler içerisinde karşılıklı değiş-tokuşun, güç gösteriminin ve kutsal arayışının bir araçsalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma göstermiştir ki, gündelik hayat içerisinde sıkça tekrarlanan ve geçmişten günümüze hayatın ritmi içerisinde önemli bir yer tutan hediyeleşme kültürü, Türk toplumu için de sosyal, kültürel ve ekonomik önemi korumakta ancak modern dünyanın içerisinde bulunduğu dönüşüme paralel olarak bir anlamda kutsaldan sekülere doğru dönüşmektedir.


Nom du livre : Armağan Kültürü
ISBN : 978-625-8080-66-7
Auteur : Prof. Dr. Mehmet BİREKUL
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 142
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
ANLATIMLI ARAPÇA
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dondurma ve Sorbe
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
HIVAR VADİH
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Sosyal Yaşam ve Kadın
Selefilik
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ANLATIMLI BELAGAT
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
MUTUN VADİHA 2
İstihbarat Araştırmaları
Eğitim Araştırmaları 2022
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Kamus-ı Teşrih
Ceride-i Rüsûmiye
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dijitalleşme ve Yönetim
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Kurumlarda Değerler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
MUTUN VADİHA 1
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Mevlana ve İslam
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Hegemonya Karşı Hegemonya
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
SARF BİLGİSİ
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Armağan Kültürü
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Konya Mutfak Kültürü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İslamofobi
Eğitim Araştırmaları-2023
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yöresel Çorba Tarifleri
Hile ve İç Denetim
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Medıcal and Aromatıc Plants
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Şehir ve Âlimleri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Uygulamalı Hayvan Islahı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Sâhib Ata Araştırmaları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Ramazanoğulları Beyliği
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Kürt Tarihi
Eğitimde Dijitalleşme
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
The Rise Of Populism
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Eşrefoğulları Kitabı
Medya Tartışmaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Konya Turizm Rehberi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Karamanoğulları Beyliği
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü