Kurumlarda Değerler

Muzaffer ŞEKER, Yasin BULDUKLU, Bülent DİLMAÇ

Bu kitapta sosyal yapının en önemli bileşenlerinden biri olan değerler, yine toplumsallığın bir sonucu olan kurumlar bağlamında ele alınmıştır. Kitabın yazılmasına bir eğitim kurumunun öncülük etmesi, farklı boyutlarda ve değişik kurumsal düzeylerde kitabın değerleri ele alması önemlidir. Değişik üniversite, kurum ve düzeyden akademisyenin/eğitimcinin katkı verdiği bu kitapta konu genel hatlarıyla ele alınmıştır. Her bir konu başlığından birer kitap yazılabilecek olan değerler konusuna dikkat çekmeyi sağlaması umuduyla hazırlanmıştır.


Nom du livre : Kurumlarda Değerler
ISBN : 978-605-4988-35-8
Auteur : Muzaffer ŞEKER, Yasin BULDUKLU, Bülent DİLMAÇ
Nombre d'impressions : 1. Baskı
Papier : Ivory
Couvercle : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 254
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
SARF BİLGİSİ
İslamofobi
Yöresel Çorba Tarifleri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dijitalleşme ve Yönetim
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Doğumunun 90. yılında Erbakan
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Konya Mutfak Kültürü
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Ceride-i Rüsûmiye
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Karamanoğulları Beyliği
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Armağan Kültürü
ANLATIMLI BELAGAT
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Şehir ve Âlimleri
Hile ve İç Denetim
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Ramazanoğulları Beyliği
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
MUTUN VADİHA 2
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Konya Turizm Rehberi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Kamus-ı Teşrih
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İstihbarat Araştırmaları
Eğitim Araştırmaları 2022
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Medya Tartışmaları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
HIVAR VADİH
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Kurumlarda Değerler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Sâhib Ata Araştırmaları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ANLATIMLI ARAPÇA
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
MUTUN VADİHA 1
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Mevlana ve İslam
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Kürt Tarihi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Medıcal and Aromatıc Plants
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selefilik
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Eğitim Araştırmaları-2023
The Rise Of Populism
Eğitimde Dijitalleşme
Dondurma ve Sorbe
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Eşrefoğulları Kitabı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)