Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi

Prof. Dr. Erşan SEVER

krizlerin ve savaşların gölgesinde 21. yüzyılda küresel ekonomi konusunu çeşitli boyutlarıyla irdelemektedir. Alanında uzman akademisyen ve araştırmacılar özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ve Covid-19 pandemisinin gerek dünya ekonomisi ve gerekse Türkiye'ye etkilerini özellikle enflasyon, kamunun ekonomideki yeri, çevre, dünya para sistemi ile para ve maliye politikaları bağlamında inceleyip tartışmaktadır.


Nom du livre : Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
ISBN : 978-625-8080-70-4
Auteur : Prof. Dr. Erşan SEVER
Nombre d'impressions :
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 458
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Dondurma ve Sorbe
ANLATIMLI ARAPÇA
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Karamanoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Konya Turizm Rehberi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Selefilik
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ANLATIMLI BELAGAT
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Ceride-i Rüsûmiye
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hegemonya Karşı Hegemonya
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Eğitimde Dijitalleşme
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Eğitim Araştırmaları-2023
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Ramazanoğulları Beyliği
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
The Rise Of Populism
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İslamofobi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Mevlana ve İslam
HIVAR VADİH
Kürt Tarihi
Konya Mutfak Kültürü
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
İstihbarat Araştırmaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Armağan Kültürü
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dijitalleşme ve Yönetim
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yöresel Çorba Tarifleri
Medıcal and Aromatıc Plants
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Eşrefoğulları Kitabı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Kurumlarda Değerler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Eğitim Araştırmaları 2022
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sâhib Ata Araştırmaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Kamus-ı Teşrih
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Sosyal Yaşam ve Kadın
MUTUN VADİHA 1
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
MUTUN VADİHA 2
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Şehir ve Âlimleri
Medya Tartışmaları
Hile ve İç Denetim
SARF BİLGİSİ
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK