Hile ve İç Denetim

Doç. Dr. Murat KARAHAN, Merve SAĞIR

Muhasebede karşılaşılan hile kavramının insan temelli olarak karşımıza çıkmaktadır. Hilenin önüne geçebilmek için etkin bir iç denetim faaliyetlerinin olması gerekmektedir. Etkin bir iç denetim faaliyetlerinin olması, hilenin baskı, fırsat ve haklı gösterme gibi unsurları işletme yönetimindeki etkin bir denetim ve raporlama oluşturmaktadır.  
İç denetim faaliyeti işletmelerde meydana gelebilecek muhasebe hilelerinin önlenmesini sağlayarak işletmenin muhasebe sisteminin doğru çalışmasını temin edecektir.  İç denetim işletmelerde yaşanabilecek zimmet, vergi kaçırma, yolsuzluk gibi unsurların önüne geçebilecektir. 
 “Hile ve İç Denetim”  adlı bu kitabımızda, iç denetim sayesinde hilenin nasıl önlenebileceği, verimliliğinin nasıl artırılacağı, yolsuzlukların önlenmesi ile birlikte işletmenin daha nasıl rekabetçi bir yapıya kavuşacağı anlatılmaya çalışılmıştır. Okuyucularına faydalı olması dileğiyle…


Nom du livre : Hile ve İç Denetim
ISBN : 978-625-6960-30-5
Auteur : Doç. Dr. Murat KARAHAN, Merve SAĞIR
Nombre d'impressions : 92
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 92
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Hegemonya Karşı Hegemonya
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Sâhib Ata Araştırmaları
Mevlana ve İslam
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Sosyal Yaşam ve Kadın
ANLATIMLI BELAGAT
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
MUTUN VADİHA 2
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
MUTUN VADİHA 1
Kürt Tarihi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
The Rise Of Populism
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Hile ve İç Denetim
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İslamofobi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
ANLATIMLI ARAPÇA
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Medıcal and Aromatıc Plants
SARF BİLGİSİ
Eğitim Araştırmaları-2023
Karamanoğulları Beyliği
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Konya Turizm Rehberi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Yöresel Çorba Tarifleri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dijitalleşme ve Yönetim
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
HIVAR VADİH
Kurumlarda Değerler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İstihbarat Araştırmaları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Eşrefoğulları Kitabı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Ceride-i Rüsûmiye
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Şehir ve Âlimleri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dondurma ve Sorbe
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Armağan Kültürü
Konya Mutfak Kültürü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Kamus-ı Teşrih
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Selefilik
Medya Tartışmaları
Ramazanoğulları Beyliği
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Eğitim Araştırmaları 2022
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Eğitimde Dijitalleşme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İNŞÂU’L-VÂDIH 2