Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları

Kübra KAMER EKİCİ

İnsan, yaşının ilerlemesiyle beraber, kazandığı tecrübeler sonucunda kendisi ve çevresiyle hesaplaşmaya ve hayatı anlamlandırmaya yönelmektedir. Bu yöneliş neticesinde kimi zaman kasıtlı kimi zaman kasıtsız öğrenme durumları gerçekleşmiş ve zamanın ilerlemesiyle değişiklik göstermiştir. Yetişkinlerin özellikle günlük hayatlarındaki koşturmadan artan zamanlarını dini bilgiler öğrenmek için de kullanmak istemeleri yetişkin din eğitimini gündeme getirmiştir. 
Yetişkin din eğitimi denildiğinde örgün din eğitimi alamayan ya da bu eğitimle ihtiyaçları karşılanmamış yetişkinlerin, yaygın eğitim yoluyla dini bilgileri öğrenmeleri ifade edilmektedir. Ülkemizde bu eğitim şekilleri öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından (Camiler ve Kuran Kursları aracılığıyla) yürütülürken, bazı özel cemiyetler ve kuruluşlarca da verilebilmektedir. Ancak bu alandaki yetki ve sorumluluk Diyanet İşleri Başkanlığındadır. Başkanlık bu eğitimle, yetişkinlerin dini bilgilerini artırmalarını, din anlayışlarını geliştirmelerini, hayatın dini boyutunu yorumlayabilmelerini, temel dini ve ahlaki sorularına çözüm üretebilmelerini, inanma ve yaşama özgürlüklerinin bilincine varabilmelerini, dini inanç ve ibadetlerini başkalarının istismarına kapılmaksızın gerçekleştirebilmelerini, dinin sevgi boyutunu fark ederek onun insan için vazgeçilmez bir öge olduğunu kavrayabilmelerini isterken dini kavramların doğru anlaşılabilmesi, İslam dininin ana kaynaklarından öğrenilerek dine ait olan bilgi ile örf ve adetlere dayalı olanların ayırt edilebilmesi, İslam dininin akılla çatışmadığı, bilim ve dinin birbirinin alternatifi olmadığının anlaşılabilmesi amaçlanmıştır.
Bu kitapta, bu amaçlar doğrultusunda Kur'an kurslarında yetişkinlere verilen din eğitimine hem yetişkin öğrenciler hem de öğreticiler perspektifinden bakılmakta; eğitim ile alakalı sorunlar ve çözüm önerileri bir arada sunulmaktadır…


Nom du livre : Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
ISBN : 978-625-8080-65-0
Auteur : Kübra KAMER EKİCİ
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 142
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Hile ve İç Denetim
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
MUTUN VADİHA 2
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
SARF BİLGİSİ
HIVAR VADİH
Eğitim Araştırmaları 2022
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yöresel Çorba Tarifleri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Karamanoğulları Beyliği
Medıcal and Aromatıc Plants
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
The Rise Of Populism
Sâhib Ata Araştırmaları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İstihbarat Araştırmaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Şehir ve Âlimleri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Konya Mutfak Kültürü
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Sosyal Yaşam ve Kadın
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Eğitim Araştırmaları-2023
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Eşrefoğulları Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Ramazanoğulları Beyliği
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
ANLATIMLI BELAGAT
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Kamus-ı Teşrih
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kürt Tarihi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Eğitimde Dijitalleşme
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Medya Tartışmaları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Ceride-i Rüsûmiye
Mevlana ve İslam
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Konya Turizm Rehberi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
ANLATIMLI ARAPÇA
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Selefilik
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dijitalleşme ve Yönetim
Armağan Kültürü
Uygulamalı Hayvan Islahı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
İslamofobi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
MUTUN VADİHA 1
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dondurma ve Sorbe
Kurumlarda Değerler
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı