Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Mevzuat / Kanunlar

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

3843 Sayılı Yükseköğretim Kurumları İkili Öğretim Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

  4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu

 2489 Sayılı Kefalet Kanunu

  6085 Sayılı Sayıştay Kanunu