Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Birimlerimiz / Muhasebe ve Maaş Tetkik Şubesi

Görevleri:

1) Maaş ve özlük hakedişlerine ilişkin ödeme evrakının kontrol ve tetkikini yapmak. Söz konusu ödeme evrakının BKMYBS Muhasebe sistemine girişlerini yapmak.
2) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu uyarınca ödenecek ek ders ücretlerinin; Ek Ders Ücret Çizelgesi, Ders Yükü Dağılımını Gösterir Onay ve Akademik Takvime göre kontrolünü yapmak.
3) Alacaklarına haciz konulan gerçek ve tüzel kişilerin icra takibini yapmak, yapılan haciz kesintilerinin icra dairelerine ödemesini yapmak, ilgili muhasebe kayıtlarını tutmak, gerekli yazışmaları yapmak.
4) İlgili mevzuatına göre açılması gereken kişi borcu dosyalarını açarak takip ve tahsil işlemlerini yapmak, gerekli yazışmaları yapmak.
5) Emanet hesaplarına alma ve emanet hesaplarından çıkış yapma işlemlerini gerçekleştirmek.
6) Harcama birimleri tarafından tahakkuk ettirilen SGK Primlerinin SGK’ya süresinde ödenmesini takip etmek, ilgili muhasebe kayıtlarını tutmak.
7) “Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar” gereğince Sayıştay’a gönderilmesi gereken bilgi, belge, defter ve mali tabloları süresinde göndermek.
8) Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 539. Maddesinde belirtilen tablolar ile mizan cetvelini süresinde elektronik ortamda yayımlamak.
9) Vergi dairesine vermekle mükellef olunan beyannameleri düzenlemek ve internet ortamında vergi dairesine göndermek; tahakkuk ettirilen vergilerin süresinde vergi dairesine ödemesini yapmak, ilgili muhasebe kayıtlarını tutmak.
10) Dış kaynaklı projelerin (TÜBİTAK, AB projeleri vb.)  takibini, bütçe ve muhasebe işlemlerini, ödeme kontrollerini yapmak.
11) Öğrenci harç iadelerini yapmak, ilgili muhasebe kayıtlarını tutmak.
12) Avukatlık vekalet ücretlerinin tahsilatlarını ve dağıtımını takip etmek.
13) Zorunlu bireysel emeklilik işlemlerine ait kesintileri, aktarımlarını ve yazışmalarını yapmak.
14) Günlük, haftalık ve aylık mizan kontrollerini yapmak.
15) Ay sonu ve yıl sonu işlemlerini yapmak.
16) Başkanlığımıza bildirilen kira ve diğer gelirlerin tahakkukunu yapmak, tahsilatını takip etmek ve ilgili yazışmaları yapmak.
17) Sendika, kefalet aidatları, kıdem tazminatı ve kefalet yüklenme senetlerinin ilgili muhasebe kayıtlarını tutmak, ödemelerini ilgili mevzuatında belirtilen süreler içerisinde yapmak ve gerekli yazışmaları yapmak.
18) Yevmiyeleri sıralamak ve arşivlemek.
19) Taşınır mal işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarını yapmak.
20) Yılsonunda taşınır malların konsolidesini yaparak icmal cetvellerini hazırlamak.
21) Banka ödemelerinin ayrıntı listesini hazırlamak, banka ve kasa ödemelerini gerçekleştirmek, ilgili muhasebe kayıtlarını tutmak.
22) Bankaya gönderilecek gönderme emirlerinin bankaya zimmetle teslimini sağlamak.
23) Banka ve kasa hesap hareketlerini takip etmek, günlük kontrolleri yapmak, ilgili muhasebe kayıtlarını tutmak.
24) Cari hesapta görünmeyen tahsilatların ilgili mevzuatında belirtilen süreler içerisinde cari hesaba aktarılmasını sağlamak.
25) Geçici ve kesin teminatların teslimini, takibini, iadesini yapmak ve ilgili muhasebe kayıtlarını tutmak.
26) Hakedişlerden kesilen vergi borcu ve SGK borçlarının süresinde ödenmesini sağlamak.
27) Bankadan iade olan tutarları ilgililere tekrar ödemek.
28) Muhasebe ve Maaş Tetkik ile ilgili diğer işleri yapmak.