Sosyoloji, bireyler, gruplar, toplumlar ve toplumsal yaşamla ilgili tüm olgu ve olayları bütün yönleriyle bilimsel, sistematik ve eleştirel bir bakışla inceleyen sosyal bir bilimdir.

Toplum ve toplum olayları ile ilgili olarak ortaya koyduğu çözüm önerileri ile sosyal ve beşeri bilimler arasında kendisine önemli bir yer edinen sosyoloji, günümüzde gerek dünya ölçeğinde gerekse ülkemizde meydana gelen toplumsal dönüşümler, ekonomik gelişmeler, siyasi dengeler, sosyal gündemler, çevresel faktörler, kültürel farklılıklar vb. yaşamın tüm alanlarındaki değişim ve dönüşümlere paralel olarak önemi ve popülaritesi her geçen gün daha da artan bir bilim dalıdır. Söz konusu değişimlerin beraberinde getirdiği sorunsallar, yeni güç dengeleri, toplumsal talep ve beklentiler, sorunlara yönelik karar verme süreçlerinde doğru yargılara varabilecek, akılcı tavır alabilecek, çözüm aşamasında bilgilerin analiz ve sentezini yaparak çözüm odaklı fikirler üretebilecek, insani, kültürel ve toplumsal olayları derinlemesine kavrama, yorumlama, analiz etme yeteneğine sahip yetkin bireyler yetiştirmeyi elzem kılmaktadır.


Bu bağlamda, alanında yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bölümümüz, bir yandan dünden bugüne sosyoloji literatüründe kendine yer bulmuş düşünce, kuram ve tartışma modellerini inceleyerek, temel sosyolojik sorunları analitik incelemeye tabi tutmayı, farklı düşünce biçimlerine ilişkin zengin bir altyapı kazandırmayı hedeflemenin yanı sıra bütüncül bir sosyal bilimler ve disiplinler arası kavrayış geliştirmeyi, diğer yandan bahsi geçen amaç ve misyona uygun olarak, bilimsel ve toplumsal gelişmeleri izleyebilecek, bunların sonuçlarını değerlendirebilecek, sorunların çözümü için alternatif okuma biçimi geliştirebilecek bilimsel araştırma yöntemlerini, kurumlar arası tecrübe paylaşımını ve pratik formasyonları da kapsayan kuramsal ve yöntembilimsel bir birikim kazandırmayı da hedeflemektedir.


Bu sayede bölüm mezunları sadece felsefe grubu öğretmenliği ile sınırlı olmayan başta (araştırma şirketlerinden AVM’lere kadar geniş bir yelpaze sunan) özel sektör olmak üzere, DPT, TUİK, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı’nda uzman, proje yöneticisi ve sosyolog olarak, medya, kamu iktisadi teşekkülleri, ticaret ve sanayi odaları, belediyeler, ceza infaz kurumları, çocuk ıslah evleri, bakıma muhtaç çocuk yurtları, kreşler, sendikalar, reklam şirketleri, özürlü, yaşlı ve gençlik merkezleri, göçmen büroları ve sivil toplum kuruluşlarının ilgili birimlerinde sosyolog, araştırmacı, uzman, danışman olarak çalışabilme imkanına sahip olacaklardır.