Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

YÖNETİM

YÖNETİM
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

        Yükseköğretim kurumları konumları itibari ile toplum, endüstriler, hükümetler ve yerel yönetimler ile doğrudan paydaşlık ilişkisi yürütmektedir. Yükseköğretim kurumları bu paydaşların kimi zaman ortak kimi zaman ise birbiri ile çelişen beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vermek zorunda kalabilmektedir. Özellikle bilgiye ve öğretim programlarına ulaşılabilirlik probleminin ortadan kalması ile günümüzde yükseköğretim kurumlarından beklentiler de değişim göstermektedir. Bu değişimin temelinde nitelikli eğitimler ile sektörel beklentilere cevap verebilen işgünün hazırlanması yatmaktadır. Nitelikli araştırmalar ile toplumsal ve endüstriyel beklentilere cevap verecek çıktı odaklı yapının kurulması da önem kazanmaktadır. Diğer yandan yükseköğretim kurumlarının ülke hedeflerini başarmaya yönelik stratejik amaçlar temelinde motive olmaları ve toplumsal, endüstriyel beklentilere daha etkin cevap vermeleri gerekmektedir.
      Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında günümüz yükseköğretim kurumlarının bilginin keşfedildiği ve yayıldığı geleneksel yapıdan ürün ve çıktı odaklı stratejik kurumlara dönüşmesi beklenmektedir. Bu minvalde gerek Avrupa Birliği Yükseköğrenim Alanı gerekse de Yükseköğretim Kurulu bünyesinde önemli tanımlamalar yapılarak kurumsal yapılar oluşturulmaktadır. Yükseköğretim Kalite Kurulu da bu amaçla kurulmuş bir organizasyondur. Ülkemizde bu yapıların oluşturulması yükseköğretime ulaşılabilirlik probleminin aşılması ile beraber niteliksel sorunlara da cevap aranması mahiyeti taşımaktadır.
      Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak nitelikli kurumsal yapılanma, nitelikli personel ve nitelikli eğitim ve araştırma programları ile toplumsal ve endüstriyel beklentilere etkin cevap vermek niyetiyle stratejik adımlar atmayı hedeflemekteyiz. Bu adımlardan birincisi Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğünün kurulmasıdır. Bu koordinatörlük rektörlük makamının liderliğinde kurum içi kalite güvence sisteminin kurulması, süreç tasarımlarının yapılması ve sonuçların etkin bir biçimde raporlanmasını amaçlamaktadır. Böylece Necmettin Erbakan Üniversitesinin yönetimi, akademik ve idari personeli, öğrencileri ve diğer paydaşları ile ortak amaçlar etrafında motive olması ve kaynaklarını etkin bir biçimde kullanması öngörülmektedir.
      Necmettin Erbakan Üniversitesinin liderlik, yönetim ve kalite, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esasları düzenlemek ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Kalite Komisyonunun çalışma usul ve esaslarını ortaya koymaktan sorumludur.  Kurumsal yapılanma açısında Kalite Komisyonu “Liderlik, Yönetim ve Kalite Alt Komisyon, Eğitim ve Öğretim Kalite Alt Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Kalite Alt Komisyonu ve Toplumsal Katkı Kalite Alt Komisyonundan” oluşmaktadır. Ayrıca her bir birim içinde “Birim Kalite Komisyonu” yapılanması ön görülmektedir.
      Ulusal hedeflere katkı sağlamak, bölgesel olarak yerel ve endüstriyel paydaşlarımızın beklentilerine cevap verebilmek ve üniversite marka değerine katkı sağlamak için ilgili birimimizin fayda sağlamasını temenni eder, görev ve sorumluluklarında tam desteğimizin olduğunu beyan ederim.

Prof. Dr. Cem Zorlu Şekil 1: Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü Hiyerarşik Yapılanması


Necmettin Erbakan Üniversitesi yönetimsel kapasitesinin geliştirilmesi ve kurumsal bir yapı oluşturulması için liderlik, yönetim ve kalite, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı süreçlerinin gelişimine yönelik koordinatörlük yapılanması oluşturulmuştur. Bu yapı Rektörlük makamının liderliğinde, Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü ile Kalite Komisyonunun alt komisyonları (Liderlik, Yönetim ve Kalite Alt Komisyonu, Eğitim Öğretim Kalite Alt Komisyonu, Araştırma Geliştirme Kalite Alt Komisyonu ve Toplumsal Katkı Kalite Alt Komisyonu) şeklindedir. Ayrıca Yükseköğretim Kalite Kurulu süreçlerine uygun olarak oluşturulmuş Kalite Komisyonu ile bütünleşik bir biçimde faaliyetlerini yürütmektedir.

KALİTE ve AKREDİTASYON KOORDİNATÖRLÜĞÜ ORGANİZASYONEL YAPISI
Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü faaliyetlerin etkin bir biçimde yürütülmesi ve kurumsal motivasyonun sağlanması için rektörlük makamının liderliğinde yürütülmektedir. Buna göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü üst yapılanması aşağıdaki gibidir.


Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı:
Öğr. Gör. Dr. Ebru ÖZER TOPALOĞLU