Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

Kalite Politikası

 • 1.Yüksek öğretim ile ilgili evrensel değerlere, akademik özerkliğe ve paydaşlarının haklarına saygılı,
 • 2.Sürdürülebilirlik anlayışı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal faaliyetlerin içeriğini ve kalitesini sürekli iyileştirmeyi temel alan,
 • 3.Değişen ve beklenmedik iş ve eğitim koşullarına hızla uyum sağlama becerisine sahip,
 • 4.Eğitim-öğretimde öğrenci odaklı, bütünleyici eğitim yaklaşımı ile yeni öğrenme-öğretme yöntem ve teknikleri kullanılarak öğrencilerin entelektüel, profesyonel ve sosyal/kültürel gelişimlerine katkıda bulunan,
 • 5.Eğitimde sınırların kalktığı uluslararası düzeyde, yüksek kalitede akademik standartlara ulaşmış uluslararası eğitimi destekleyen,
 • 6.Araştırma-geliştirme faaliyetlerinde sanayi ve iş dünyası ile etkileşimiartırarak ve yenilikçi girişimleridestekleyerek ulusal ve uluslararasınitelikli projeler ve yayınlar üreten,
 • 7.Sosyal ve kültürlerarası yeteneklerini geliştirerek mezunların iş hayatında rekabet gücünü artıran,
 • 8.Her bir karar ve çözüm sürecine paydaşları etkin olarak dahil eden ve paydaş memnuniyetini en üst düzeyde tutan,
 • 9.Bölgesel kalkınmaya ve toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik katkı sağlayan,
 • 10.Ulusal ve uluslararası düzeyde kültürel, sosyal, ekonomik ve sanatsal birikime katkı sağlayan,
 • 11.Çalışan memnuniyeti ve bağlılığını sağlamak üzere takım ruhunu canlı tutan, çalışan onuru ve huzuruna uygun çalışma ortamını sağlayan, bunu etik değerlerle/insan haklarıyla karşılayan ve yasal çerçevelere dayandıran,
 • 12.Uluslararası kalite standartlarında tam tanınmanın sağlandığı tüm paydaşlarla işbirliği içinde, eğitimde tüm uluslararası uygulamaları şeffaflık ve etkili bir şekilde destekleyen ve uygulayan, her bağlamda tutarlılığı sağlayan uluslararası ölçü ve ölçütleri esas alan,
 • 13.Yönetimde adil, şeffaf, hesap verilebilir ve etkin, performans odaklı bir yönetişim anlayışına sahip,
 • 14.Tüm süreçlerin etkililiğini ve verimliliğini artıran çalışmalar yapan, Dünya çapında bir üniversite olmaktır.