İnşaat Mühendisliği Bölümü
15.03.2024

SINAV YÖNETMELİĞİ HAKKINDA

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN BAZI DEĞİŞİKLİKLER AŞAĞIDA VERİLMİŞ OLUP, YENİ YÖNETMELİĞİN TÜM ÖĞRENCİLERİMİZ TARAFINDAN OKUNMASI GEREKMEKTEDİR.

Not 1:
Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Usul ve Esasları Madde-12: 2547 sayılı Kanun’un 5.
maddesinin ı fıkrası kapsamında verilmekte olan ortak zorunlu dersler, Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen
ortak dersler ve uygulamalı dersler dışındaki tüm derslerin değerlendirilmesinde ara sınava ek olarak proje,
performans görevleri, kısa sınavlar gibi başka değerlendirme araçları da kullanılır. Ek ölçme araçlarının ara sınavlar
üzerindeki etki oranı %25’den az %50’den fazla olmamak üzere dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir ve ders
bilgi paketinde ilan edilir.
Değerlendirmede kullanılacak olan proje, performans vb. konular öğretim elemanları
tarafından yarıyıl ders başlangıç tarihinden itibaren bir ay içinde öğrencilere duyurulur.
Not 2: Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde-12/1/Ara sınav: Her ders için her
yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ancak ortak dersler ile proje, laboratuvar, uygulama esasına dayanan derslerde
ara sınav zorunluluğu yoktur. Ara sınavların hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce
ilan edilir. Ara sınavlara ek olarak çoklu değerlendirme ölçütleri kullanılabilir. Çoklu değerlendirme ölçütlerinin
uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.
Not 3: Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde-14: Başarı notu, genel
sınav/bütünleme sınavından sonra, ara sınav/ sınavlar ile çoklu değerlendirme ölçütlerinin %50’si ve genel/bütünleme
sınav notunun %50’sinin toplamı alınıp dersin öğretim elemanı tarafından harf notu verilerek belirlenir. Ara sınavlar ile
varsa çoklu değerlendirme ölçütlerinin not ortalamasına etki oranı Senato tarafından belirlenen kriterler kapsamında
ders yürütücüsü tarafından belirlenir.