Tıp Fakültesi

Stratejik Plan Performans Göstergeleri

 • Akademik personele verilen eğitim sayısı
 • Akredite ön hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen eğitim sayısı
 • Bilişim (STEM, Siber Güvenlik vb.) sektöründe düzenlenen eğitim sayısı
 • Birimlerdeki dergi sayısı
 •         Selçuk Tıp Dergisi
 •         Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
 • Faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı
 • Faydalı model ve endüstriyel tasarım lisanslama sayısı
 • Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda yapılan toplantı ve eğitim sayısı
 • Fuarlarda kurulan tanıtım standı sayısı
 • Girişimcilik sertifikası alan öğrenci sayısı
 • Girişimcilik temalı gezi sayısı
 • Girişimcilik temalı konularda verilen konferans sayısı
 • Kalite, akreditasyon ile ilgili gerçekleştirilen eğitim sayısı
 • Kalite/ akredite belgesi olan birim sayısı
 • Kongre ve konferanslarda sunulan bildiri sayısı
 • Lisans program sayısı
 • Mezunlara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı
 • Öğrencilere yönelik düzenlenen ve desteklenen kongre, konferans vb. etkinlik sayısı
 • Patent başvuru sayısı
 • Patent lisanslama sayısı
 • Personele yönelik düzenlenen sosyal/sportif/ kültürel etkinlik sayısı
 • Projelere katılan öğrenci sayısı
 • SCI, SSCI, AHCI ESCI, SCOPUS gibi indekslerce taranan dergi sayısı
 • SCI, SSCI, AHCI indekslerince taranan dergilerdeki makale sayısı
 • Sosyal sorumluluk proje sayısı
 • Topluma katkı amaçlı düzenlenen etkinlik sayısı
 • Üniversite bünyesinde geliştirilen ürün çıktısı
 • Üniversitemizde düzenlenen konferans, kongre, sempozyum, çalıştay, sergi sayısı
 • Üniversitemizde düzenlenen ve sanayi temsilcileri ile OSB yönetimlerinin katıldığı faaliyet sayısı
 • Üniversitemiz dergilerinde yayımlanan dış kaynaklı makale sayısı
 • Üniversitemiz dergilerinde yayımlanan lisansüstü tezlerden oluşan makale sayısı
 • Üniversite-sanayi/OSB işbirliği ile geliştirilen proje sayısı