Tıp Fakültesi

Misyon-Vizyon

MİSYON


Evrensel standartlarda üst düzeyde bilgi birikimine ve beceriye sahip, etik ve ahlaki değerlere bağlı, ekip çalışmasını benimsemiş, liderlik ve rol modellik özelliklerini kazanmış hekimler ve bilim insanları yetiştirmek, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile sağlık alanında güncel problemlerin çözümü ve bilim dünyasına katkıda bulunmak ve koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını korumayı ilkesi haline getirmiş sağlık hizmeti sunan öncü bir kurum olmaktır.
 

VİZYON

Eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda öncü, çağdaş yönelimli, ulusal ve uluslararası düzlemde bilimin gelişimine katkıda bulunan, Türkiye ve Dünya’da referans noktası olmayı hedefleyen bir fakülte olmaktır.
 

KURUMSAL AMAÇLARI

Tıp Fakültesinin kurumsal amaçları, eğitim, hizmet ve bilimsel araştırma alanlarında toplumun sağlık sorunlarını kavrayan ve bu alanlarda koruyucu, sağlığı geliştirmeye yönelik güncel hizmet, bilgi ve çözüm üreten, bu amaçla alt yapı ve insan kaynaklarını çağın ihtiyaçlarına göre geliştirebilen, sosyal duyarlılığa sahip ve hesap verebilen hekimler yetiştirmektir.

Eğitim Amaçları

-Mezuniyet öncesi tıp eğitimiyle, temel hekimlik bilgi ve becerilerini üst düzeyde uygulayabilen, etik değerlere sahip, insan haklarına saygılı ve duyarlı, güçlü iletişim becerilerine sahip, mesleki gelişimini mezuniyet sonrasında da bilimin rehberliğinde sürdürebilecek hekimler yetiştirmek,
-Mezuniyet öncesi tıp eğitimiyle, tıbbın herhangi bir dalında daha ileri düzeyde eğitim alabilmek için gerekli mesleki bilgi ve beceriyi kazandıracak bir eğitim programı sunmak,
-Mezuniyet sonrası tıp eğitimiyle, alanlarıyla ilgili yetkinlikleri tümüyle kazanabilmiş ve bunun yanı sıra bilimsel sonuç üretebilme bilgi, beceri ve gayretine sahip hekimler yetiştirebilmek,
-Mezuniyet öncesi ve sonrasında eğitim programlarını sürekli geliştirmek ve güncellemek; modern ve teknolojik eğitim imkanları ile uluslararası standartlarda eğitim olanakları sağlamaktır.
Eğitim Hedefleri
-Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarının Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) dikkate alınarak fakültenin eğitim programının düzenlenmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyonu ve denklik saygınlığının kazandırılması, ihtiyaçlara göre tıp eğitimi içeriğinin sürekli güncellenmesi ve geliştirilmesi,
-Mezuniyet sonrası tıp eğitiminde TUK müfredatları çerçevesinde eğitim programı oluşturulması, tıp hekimlerinin alanında iyi yetişebilmesi için teorik eğitimin yanı sıra yeterli pratik eğitim imkanlarının sağlanması,
-Öğrenci merkezli ve bireysel öğrenme gereksinimlerine göre zengin seçenekler sunan eğitim modelleri oluşturmak, çoklu, etkin ve teknoloji destekli eğitim yöntemlerinin kullanılması, çoklu ve etkin ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanılması,
-Eğitim için gerekli alt yapı ve laboratuvar koşullarının en üst düzeye çıkarılması,
-Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kişisel ve kurumsal düzeyde gelişmesi için eğiticilerin niteliklerinin geliştirilmesi ve güncellenmesi, eğitim programı ve eğitim yöntemleri hakkında eğitici eğitimlerinin düzenli olarak yapılması, geri bildirim mekanizmalarının etkin olarak işletilmesi.
-Yüksek lisans, doktora, uzmanlık eğitim programlarının evrensel ölçekte bilim üretmeye ve araştırmacı yetiştirmeye yönelik olarak, kalitesinin ve sayısının artırılması,
-Öğrencilere tıp derslerinin yanında sosyal ve kültürel ortam sağlanması, öğrenci topluluklarının çeşitliliğinin artırılması ve çalışmalarının desteklenmesi,
-Afet ve olağan dışı durumlarda kesintisiz ve etkili teorik ve uygulamalı tıp eğitimi sunmak,
-Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin aidiyet duygularının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesidir.

 

Bilimsel Araştırma Amaçları

Ögrenciler için:
Ulusal ve uluslararası alanlarda güncel yayınların ve yeniliklerin takipçisi, bilimsel bilgiye ulaşmada uygun kaynak kullanımı konusunda yetkin, bilimsel araştırma yöntem ve gereçlerine hâkim öğrenciler yetiştirmektir.

Asistant hekimler için:
Bilimsel alanda vizyoner bakış açısına sahip, bilimsel araştırmalarda yer almak hususunda motivasyonu olan, bilimsel araştırma metodolojisine hâkim, bilimsel literatüre katkı sağlayan, bilim dünyasına adapte, araştırma ilkelerine ve etik kurallara bağlı hekimler yetiştirmektir.

Öğretim üyeleri için
Bilimsel araştırma alt yapısının güçlendirilerek bilimsel yeniliklere öncü olacak çok disiplinli çalışmaları gerçekleştirebilen, bilimsel anlamda çağın gerekliliklerini çözümleyip sağlık alanında problemlerin çözümüne katkı sağlayan bilgi üretilmesi ve bilimsel yayınların nicelik ve nitelik yönünden arttırılmasıdır.

Bilimsel Araştırma Hedefleri

Sağlık alanında bilimsel bilgiye erişen ve yorumlayabilen, analitik düşünme, problem çözme ve bilimsel çalışma yapabilmenin yöntem ve metotlarını öğrenen ve gerekli beceriyi kazanan, takım çalışmasına inanan, bilimsel camia ile paylaşmayı bilen, hayat boyu öğrenme becerilerine sahip hekimler yetiştirmektir.

Araştırma görevlileri için:
Uzmanlık alanları ile ilgili bilimsel hipotez oluşturabilen, uygun ve güncel araştırma yöntemleri kullanarak veri üretebilen, bulguların uygun istatistiksel model ile analizini gerçekleştirebilen ve ulusal ve uluslararası bilimsel camia ile görsel ve yazılı olarak paylaşabilen, çıktıları uzmanlık alanında kullanabilen, analitik düşünme, problem çözme, hayat boyu öğrenme ve takım çalışması yeteneklerine sahip araştırma görevlileri ve genç bilim insanları yetiştirmektir.

Öğretim üyeleri için:
Sağlık alanında toplumun güncel problemlerinin çözümünde bilgi üretmek amacıyla, translasyonel ve “bench-2-bed” konseptinde ulusal ve uluslararası projeler geliştirebilen, üretmiş olduğu bilgiler ile etki değeri yüksek yayın ve patentler geliştirebilen, bu amaçla kurumun alt yapısının geliştirilmesine katkıda bulunan, bilim okuryazarlığı konseptinin deneyimlerini tıp eğitiminde kullanabilen ve bilim insanı kaynaklarının geliştirilmesine katkıda bulunan öğretim üyelerinin sayısının artırılmasıdır.
 

Hizmet Amaçları

Bireyin ve toplumun sağlığının korunması ve tedavisinde ulusal ve uluslararası standartları karşılayan, toplumsal yararı ve herkes için eşit, yeterli ve ulaşılabilir hizmet sunumunu önceleyen, insan kaynakları ve teknik altyapısı ile tıbbın her alanında güncel, nitelikli, üst düzey ve sürdürülebilir hizmet sunan bir sağlık merkezi olmaktır.
Bölgesinde diğer sağlık kurumlarıyla işbirliğine sahip, ulusal ve uluslararası alanlarda ilkeli duruş sergileyen, kendi çalışanlarına değer veren, mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyen, çalışanların ve hizmet alanların haklarını gözeten öncü bir kurum olmaktır.
 

Hizmet Hedefleri

Tıbbi teknolojilerin gelişimine paralel olarak en yüksek donanım, tıbbi bilgi-birikim ve deneyimle, en uygun fiziki şartlarda sağlanarak topluma sağlık hizmetini eşit bir biçimde sunmak, sağlık hizmetinin devamlılığını kesintisiz olarak sürdürmek ve güncel gelişmeleri hızlı bir biçimde sisteme entegre ederek tematik alanlarda öncü sağlık kurumu olmak, tüm personelinde etik değerlere bağlı olmayı önceleyen, bulunduğu pozisyonda en yüksek başarıyı hedefleyen bir kurum kimliğini devamlı kılmak, üstün başarı hedefiyle kişiyi güncel tutmak ve gerekli hizmet içi eğitimlerle destek vermek, hasta ve çalışanlarının memnuniyetlerini ve çalışanlarının motivasyonlarını her zaman en üst seviyede tutmaktır.