Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sık Sorulan Sorular

 

1- Ders Geçme notu kaçtır?
Geçme notu, Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans için en az 70, Doktora programı için en az 75 dir.
 
2- ALES sonucu kaç yıl geçerlidir?
ALES sonucu 5 yıl geçerlidir.
 
3- Diplomamı nasıl alabilirim?
Hazırlanan diploma belgeleri  https://www.erbakan.edu.tr/saglikbilimlerienstitusu web sayfasında duyurular kısmında yayınlanmaktadır. Burada yayınlanan diplomaları Enstitü öğrenci işlerinden alabilirsiniz.
 
4- Hazır formlara nasıl ulaşırım?
Enstitü Web Sayfasında Öğrenci sekmesinin altında bulunan Formlardan ulaşabilirsiniz.
 
5- Kesin Kayıt Yaptırmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
Enstitümüz ana sayfası duyurular bölümünde Yüksek lisans, Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans için kesin kayıtta gerekli olan belgeler başvuru dönemlerinde açıklanmaktadır.
 
6- Lisansüstü öğrenciler her dönem kayıt yenilemek zorunda mıdır?
Lisansüstü öğrenciler her dönem kayıt yeniletmek zorundadır. Kayıt yenilemeyen öğrenci dönem kaybına uğrar.
   
7- Lisansüstü programlara başvuru tarihleri ve başvuru koşulları ne zaman duyurulur?
Lisansüstü programlara (Tezsiz Yüksek Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) başvuru tarihleri Ağustos-Eylül/Aralık-Ocak ayları içerisinde internet sayfamızdan duyurulur.
 
8- Lisansüstü programlarda sınav ve değerlendirme nasıl yapılır?
Lisansüstü programlarda yarıyıl içinde her dersten Final ve Bütünleme sınavı yapılır.
 
9- Lisansüstü programlarda devam mecburiyeti nedir?
Öğrencinin sınavlara girebilmesi için teorik derslerin % 70’ine, uygulama ve laboratuar çalışmalarının % 80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır. 

10- Öğrenci Belgesini nasıl alabilirim?
Öğrenci kimliği ibraz edilmek suretiyle mesai saatleri içerisinde veya E-Devlet üzerinden alabilirsiniz.
 
11- Tez Yazım Kılavuzuna nasıl ulaşırım?
Enstitü Web Sayfasında Öğrenci sekmesinin altında bulunan Klavuzdan ulaşabilirsiniz.
 
12- Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES sınavına girmek gerekli midir?
Lisans Mezuniyeti yurtdışı olan öğrencilerin ALES sınavına girme zorunluluğu yoktur. Lisans programını Türkiye’de tamamlayan yabancı uyruklu öğrencilerin Yüksek Lisans için ALES'e girmiş olma şartı aranmaktadır. Puan sınırlaması yoktur.

13- Yüksek Lisans kaydını dondurduktan sonra kaydımı sildirmek istersem harç ve kayıt ücretlerinin belli bir oranı geri alınabilir mi?
Hayır alınamaz.
 
14- Tezli Yüksek Lisans programını bitirme süresi ne kadardır?
Yüksek lisans programını bitirme süresi dört yarıyıldan az, 6 yarıyıldan fazla olamaz.
 
15-Doktora programının süresi ne kadardır?
Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
 
16-Tez İzleme Komitesi(TİK) ne zaman toplanır ve kaç tane TİK Raporu verilmelidir?
Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

17- Yatay geçiş başvuruları ne zaman yapılmaktadır.
NEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliğinin 42. Maddesi çerçevesinde gerçekleştirilir.

18- Ders Dönemi; Ders döneminden sonra seminer ve tez önerisi vermek için veya tez savunma ve proje savunma sınavları için herhangi bir süre sınırı var mıdır?
Yönetmeliğe göre lisansüstü eğitim süreleri sınırlandırılmıştır. Ders ve seminer dönemi normal süre 2 yarıyıl, azami süre 4 yarıyıldır. Tez dönemi süresi iki yarıyıldır.
 
19-Yüksek Lisans programlarına girmek için aynı bölümden mi mezun olmalıyım?
Programlara başvuru koşulları ilgili Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından
belirlenmektedir. Bazı birimler başka alanlardan mezunları da kabul etmektedirler. Bu durum, kontenjanların ilanı esnasında belirtilmektedir.
 
20-YDS Yabancı Dil puanının geçerlilik süresi kaç yıldır?
YDS Yabancı dil sınavından alınan puanının geçerlik süresi 5 yıldır.

21-Benim adıma kesin kaydımı başkası yapabilir mi?
Kayıtlar her öğrencinin bizzat kendisi ya da noterden vekâlet verdiği kişi tarafından yapılır.
 
22-İkinci danışman seçebilir miyim?
Tez çalışmasının niteliği itibariyle birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, danışmanın olurunu alarak anabilim dalı başkanlığına dilekçeyle başvurur. ABD başkanlığının önerisi, yönetim kurulunun onayı ile ikinci tez danışmanı atanabilir.
 
23-Danışman hocamı değiştirmek istiyorum? Ne yapmam gerekli?
Danışman hocasını değiştirmek isteyen öğrenci danışman değişikliği formu”nu doldurup onaylattıktan sonra ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Anabilim dalı başkanlığının teklifi enstitü yönetim kurulu onayı ile değişiklik yapılabilir.


24-Diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden alınabilir mi?
Danışmanın yazılı teklifi ABD başkanlığının önerisi ve EYK'nun onayı ile diğer Yükseköğretim kurumlarından iki dersi alınabilir.


25-Daha önce herhangi bir yüksek lisans programından almış olduğum dersleri nasıl kredi yüküne saydırabilirim? 
Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı veya özel öğrenci iken aldığı derslerin, Enstitüde bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin ders yükünden sayılacağı, anabilim dalı başkanlığının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 
26-Başarısız olduğum dersi tekrar almak zorunda mıyım?
Aldığı dersten başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda öncelikle başarısız olduğu dersi almak zorundadır. Söz konusu dersin ilgili yarıyıldaki programda yer almaması halinde, danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla, dersin bulunduğu yarıyıl dikkate alınmaksızın öğrenci başka bir ders de seçebilir.
 
27-Almış olduğum nota itiraz edebilir miyim? Ne zamana kadar ve nasıl başvuruda bulunmalıyım?
Öğrenci almış olduğu dersin yarıyıl sonunda ilan edilen başarı notuna, ilan
Tarihinden itibaren bir hafta içerisinde, dilekçesini anabilim dalı başkanlığına teslim ederek itirazda bulunabilir. İtirazda bulunan öğrencinin başarı notu Enstitü Yönetim Kurulu'nda görüşülerek kesinleşir.
 
28-Seminer ödevimi ne zaman teslim etmeliyim?
Lisansüstü öğrencisi seminer ödevini akademik takvim çerçevesinde ders dönemi içerisinde teslim etmek zorundadır.
 
29-Uzmanlık alan dersi, ders kredisinden sayılır mı?
Ders yükü kredisine dâhil edilmez.
 
30-Yüksek lisans programında Tez aşamasına ne zaman geçebilirim?
Ders kredi yükünü başarı ile tamamlayan ve seminerini başarıyla teslim eden öğrenci tez aşamasına geçer.
 
31-Tez konusunda değişiklik yapabilir miyim?
Tez süresi içerisinde Danışman teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile değişiklik yapılabilir.
 
32-Tezimi projelendirmek için ne yapmam gerekir?
Proje desteği veren kuruluşlardan ( BAP ve TUBİTAK vb.)  destek alınabilir. 
 
33-Teze geçtim kayıt yaptırmam gerekir mi?
Öğrenci mezun olana kadar her dönem kayıt yaptırmak zorundadır.


34-Yüksek lisans tez jürisi kimlerden oluşur?
Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri; biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç asıl iki yedek, ikinci tez danışmanın olması durumunda ise, beş asıl iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
 
35-Tez hakkında jürinin salt çoğunluğuyla verdiği “Kabul” ”Ret” ”Düzeltme” Kararları ne anlama geliyor? 
Kabul: Tezin kabul edilmesi, Ret: Tezin Kabul edilmemesi, Düzeltme: Tez
Üzerinde gerekli değişikliğin yapılması için verilen 3 aylık süreyi ifade etmektedir.


36-Tezi hakkında “Düzeltme” kararı verilen bir öğrenci ne yapmalıdır?
En geç 3 ay içerisinde tez savunma jürisi tarafından belirtilen düzeltmeleri yaparak aynı jüri önünde yeniden savunur.
 
37-Diplomamı benim adıma başka biri alabilir mi?
Diploma sahibi veya noterden vekâlet verilen kişi alabilir.
 
38-Öğrenci kimlik kartımı ne zaman alabilirim?
Kesin kayıt tarihinden itibaren 2 ay içerisinde hazırlanır. Kimlik sahibi Enstitümüz Öğrenci İşlerinden teslim alır.
 
39-Öğrenim süremi kaç yıl dondurabilirim?
En fazla iki yarıyıl dondurulabilir.
 
40-Hangi hallerde ve nasıl kayıt dondurulabilir?
NEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 45. Maddesi çerçevesinde gerçekleştirilir.
 
41-Üniversite kütüphanesinden nasıl yararlanabilirim?
Öğrenci kimlik kartını göstererek yararlanabilirsiniz.
 
42-Kayıt sildirmek için ne yapmalıyım?
Öğrencinin bizzat kayıt sildirme dilekçesi ile Enstitümüze başvurması gerekir. Kayıt EYK kararı ile silinir.
 
43-Aynı anda iki yüksek lisans programına kayıt yaptırabilir miyim?
Hayır.
 
 44-Bilimsel hazırlık dersleri hangi hallerde alınır?
Öğrenci Lisans eğitimi yaptığı ana bilim dalı dışında farklı bir Anabilim Dalında Lisansüstü eğitim yapıyorsa eksikleri giderebilmek için aralıksız en fazla iki yarıyıl Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir.  Bilimsel hazırlık ders geçme notu Yüksek Lisansta 70, doktora programlarında 75’dir.
 
45-Bilimsel hazırlık programından aldığım dersler kredi olarak sayılır mı?
Sayılmaz.


46-Bilimsel hazırlık programında aldığım derslerden başarısız oldum ne yapmalıyım?
Başarısız öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
 
47-Başka bir Yükseköğretim Kurumundan özel öğrenci olarak ders alabilir miyim?
Öğrenci bir başka üniversiteden özel öğrenci olarak aldığı derslerin, Enstitümüzde bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin ders yükünden sayılacağı, anabilim dalı başkanlığının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.