Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Faaliyet Alanları

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;
 1. Üniversite yönetimince oluşturulan yıllık “Anahtar Performans Göstergeleri” doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşılması için çalışmaların etkinliğini artırmaya odaklanır.
 2. İletişim vizyonu, ilke ve prensiplerinden oluşan iletişime dair değerler manzumesini oluşturur, faaliyetlerini bu manzumenin ışığında yürütür ve sürdürülebilirliğini sağlar.
 3. Üniversite’nin misyon-vizyonu ile temel strateji ve hedefleri doğrultusunda yıllık (makro) ve aylık (mikro) periyot ve ölçeklerde iletişim strateji ve aksiyon planları oluşturur.
 4. Aylık aksiyon planlarını online ortamda Rektör’ün takibine açık şekilde yapar.
 5. Kurumsal iletişim stratejisi doğrultusunda tüm iletişim modüllerini içerecek şekilde yıllık iletişim takvimi oluşturur ve yürütür.
 6. Konu ve gündem yönetimi bağlamında olası plan dışı gelişmelere göre iletişim stratejisini güçlendirecek nitelikte destekleyici projeler geliştirir.
 7. Üniversite’nin itibarına pozitif katkı sunacak, Üniversite birimlerinin yürüttüğü iletişim değeri olan konu/içeriklerin keşfedilip projelendirilmesini sağlar.
 8. Üniversite adına medya ile ilişkileri yürütür; basın ziyareti, basın bülteni, basın açıklaması, basın daveti, röportaj, program konukluğu, tekzip, reklam talepleri vb. gibi medya ile ilgili süreçleri yönetir.
 9. Üniversite’nin medyada yer alan haberlerinin takibi ve raporlamasını yapar.
 10. Rektörlük makamının ihtiyaç duyduğu sunuş ve metinleri hazırlar.
 11. Üniversite’nin algı, itibar ve paydaş memnuniyetine yönelik araştırmalar yapar/yaptırır, elde edilen veriler doğrultusunda iç ve dış paydaşlar nezdinde iyileştirilmesi/güçlendirilmesi gereken alanları tespit edip bu alanlara ilişkin çözüm önerilerini üst yönetime sunar.
 12. Üniversite etkinlikleri ve koordinatörlük projeleri kapsamında ihtiyaç duyulan çizgi üstü işlerdeki tüm dış alımların usul ve esaslarının belirlenmesi sürecini yönetir.
 13. “Kurumsal Kimlik Kılavuzu” oluşturur, günceller ve tüm iletişim modül ve aksiyonlarının kılavuza uygunluğunu sağlar.
 14. Üniversite’nin tanıtımına ve etkinliklerine yönelik her türlü afiş, broşür, katalog, tanıtım filmi, reklam filmi gibi ortamların kılavuzlarını hazırlar, üretimlerini gerçekleştirir, günceller, sürdürülebilirliğini sağlar.
 15. Köklü bir kurum kültürünün oluşturulmasına katkı sunacak oryantasyon süreci, davranış kalıpları, protokol/nezaket kuralları, kurumsal yazışmalar, operatör seslendirme, sekretarya, yönetmelik/yönerge, marş/müzik, kurumsal yayınlar, geleneksel/önemli günler, kuruluş yıldönümleri, Necmettin Erbakan Haftası, kültür/sanat/spor etkinlikleri gibi konularda iletişim penceresinden rehber dokümanlar hazırlar, projeler geliştirir, ilgili birimlerle iş birliği içerisinde çalışır.
 16. Ulusal düzeyde görünürlük sağlayacak makro projeler geliştirilmesi için araştırmalar yapar, öneriler geliştirir, bu süreçte üçüncü tarafları çalıştırır.
 17. Her türlü kriz durumlarının yönetilmesi amacı ile Üniversite Kriz İletişimi Komitesi oluşturulmasına öncülük eder, “Kriz İletişimi Kılavuzu” hazırlar, günceller, olası kriz durumlarının ilgili kılavuza uygun olarak yönetilmesini sağlar.
 18. İletişimde bütünlüğü yakalamak ve farkındalık oluşturmak amacı ile iletişim temsilcileri ile belirli periyotlarda toplantılar düzenler.
 19. Üniversite birimlerinden doğru ve eksiksiz bilgi akışının sağlanması için kullanılacak form ve dokümanları oluşturur, bilgi ve içerik akışını yönetir.
 20. Üniversite’nin tanıtım faaliyetlerine kaynaklık edecek başlıca göstergeleri içeren dokümanları oluşturur, belirli periyotlarda iletişim temsilcileri ve diğer muhataplar aracılığı ile ilgili dokümanları günceller, tek merkezden kullanıma açılmasını sağlar.
 21. Üniversite’nin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının tanıtımını yapar, tercih dönemlerine özel iletişim modülleri planlar ve uygular.
 22. Üniversite’nin dijital ortamlardaki varlıklarının yönetiminde kullanıcılara rehberlik edecek “Dijital Varlık/Sosyal Medya Yönetimi Kılavuzu”nu hazırlar, günceller ve uygulamaların denetimini sağlar.
 23. Üniversite bünyesinde üretilecek her türlü bilimsel ya da kültürel etkinlik için oluşturulacak kurum içi ve kurum dışı web ortamlarının üretim süreçlerini yönetir, kimlik kılavuzuna uygunluğunu sağlar.
 24. Sosyal medya hesaplarının (Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube vb.) içerik planlarını oluşturur, yönetimini ve raporlamasını yapar.
 25. Üniversite web sitesi içeriğinin güncelliğini sağlar, iyileştirme ve bakımlarını yaptırır.
 26. Cimer, bilgi edinme ile sosyal medya, çağrı merkezi gibi diğer kaynaklardan ulaşan paydaş ilişkileri süreçlerini (şikayet, ihbar, memnuniyet, talep vb.) yönetir, raporlar.
 27. Rektörlük Etkinlik Üst Kurulu’nun organize ettiği etkinliklere ilişkin verilen görevleri yerine getirir.
 28. Çalışan/okuyan/mezun bağlılığını/elçiliğini artıracak iç iletişim projeleri üretir.
 29. İç iletişimin etkinliği için sadakat programı (mobil uygulama, intranet) projesi geliştirir sürekli gelişimini sağlar.
 30. Rektörlük makamınca verilen diğer kurumsal iletişimle ilgili görevleri yerine getirir.