Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Halkla İlişkiler Ofisi Hakkında

Halkla İlişkiler Ofisi

 1. Kurum içi ve kurum dışı paydaş memnuniyetinin sağlanması amacı ile araştırmalar yapar/yaptırır ve belirli periyotlarda gelişimi izleyerek Koordinatör’e raporlar.
 2. Üniversite’nin ürün ve hizmetlerinin müşteri memnuniyetinin gizli müşteri sürecini yönetir.
 3. Sorunlu alanların çözümüne ilişkin öneriler geliştirir, projeler üretir.
 4. Yükseköğrenim alanında yapılan tüm üniversite sıralamalarını takip eder ve oluşturduğu raporu her periyotta güncelleyerek Koordinatör ile paylaşır.
 5. “Kriz Yönetimi Kılavuzu”nu hazırlar, günceller, olası kriz durumlarında sürecin tüm aşamalarını oluşturduğu klasörde kayıt altına alır, sekretaryasını tutar.
 6. Üniversite tarafından düzenlenen her türlü bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri planlar ve uygular.
 7. Üniversite birimleri tarafından gerçekleştirilen protokol katılımlı etkinlikleri planlar, uygulanmasına rehberlik eder.
 8. Öğrenci topluluk etkinliklerinin planlanması ve uygulanmasına yönelik danışmanlık yapar.
 9. Etkinlik yönetimini, Necmettin Erbakan Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’nce özgün olarak oluşturulmuş “NEÜ-EY” kaynak dokümanları aracılığı ile gerçekleştirir.
 10. Etkinlik sürecinde Üniversite birim ve yöneticileri etkinlik yöneticisine angaje olur, etkinlik yöneticisi, gerekli tüm bilgilerin kendisinde toplanmasını sağlar.
 11. Üniversite etkinliklerinin içerik ve sunum niteliğinin artırılması doğrultusunda öneri ve projeler geliştirir.
 12. Etkinliklerin daha etkili olması için gerek duyulan görsel ve işitsel sunum temalarını hazırlar, Üniversite birimlerinin kullanımına sunar.
 13. Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin marka değerini ileriye taşımak amacıyla ulusal düzeyde görünürlük sağlayacak makro etkinlikler geliştirir.
 14. Üniversite birimlerince yürütülmekte olan markalaşma potansiyeli olan etkinlikleri belirler, ilgili etkinliklerin pazarlama odaklı bir yaklaşımla yönetilmesi için öneriler geliştirir.
 15. Etkinliklerin salon düzenine ilişkin uygulayıcıları yönlendirir, gerekli bilgilendirmeleri yapar.
 16. Üniversite’nin kurum içi ve kurum dışı protokol rehberlerini oluşturur, güncelliğini takip eder, uygulayıcıların kullanımına sunar.
 17. Etkinlik duyurularının etkin bir şekilde yapılması için Koordinatörlük birimleri ve üniversitenin diğer birimleri ile iş birliği içerisinde çalışır.
 18. Üniversite’nin etkinlikleri için tahsis edilen tesislerinin takvimlerini oluşturur ve imkânlarını planlar.
 19. Üniversite’nin hedef ve stratejilerine uygun sponsorluk taleplerini değerlendirir, uygun olanların yönetime aktarılmasını sağlar.
 20. Üniversite’nin tanıtımına ilişkin fuar ve diğer etkinlikleri takip eder, katılım takvimi belirler.
 21. Okullardan gelen Üniversite tanıtım-gezi taleplerini alır, organize eder, takvime uygun bir şekilde tanıtım yapılmasını sağlar.
 22. Hedef öğrenci gruplarının beklentilerini belirler, çalışmalarını bu beklentileri odağına alarak planlar.
 23. Üniversite ve Üniversite birimlerinin faaliyetlerine ilişkin doğru ve eksiksiz bilgileri ilgili birimlerle iş birliği içerisinde toparlayarak kaynak veri seti dokümanları meydana getirir.
 24. Tanıtım dokümanlarının veri setini yurtiçi ve yurtdışı en iyi örnek uygulamaları baz alarak oluşturur.
 25. Koordinatörlük tasarım bölümü ile iş birliği içerisinde ilgili ihtiyaç duyulan materyalleri hazırlar.
 26. Tanıtım faaliyetlerinin tasarım dışındaki diğer ihtiyaçlarını belirler, ilgili Üniversite birimlerinden karşılanması sürecini yönetir.
 27. Öğrenci toplulukları aracılığı ile temsil yeterliliği olan öğrencilerden tanıtım ekibi oluşturur, ekibin sevk ve idaresini yapar.
 28. Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne CİMER, e-posta, mektup, dilekçe, sosyal medya kanallarından gelen talepleri alır, ilgili birimlere iletir, takip ederek sonuçlandırır.
 29. Talepleri ve yanıtları elektronik/basılı olarak arşivler.
 30. Üniversite ürün-hizmetlerine ilişkin şikayetlerin yönetimini yapar, tasnif ederek rapor oluşturur ve aylık periyotlarda Koordinatör’e sunar.