Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire B.

Görev Tanımları

  KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Hukuki Dayanak  
  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile diğer ilgili kanun, yönetmelik vb. düzenlemeler
  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili Kanun, yönetmelik vb. düzenlemeler, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili kanun, yönetmelik vb. düzenlemeler
  Taşınır Mal Yönetmeliği ile Kurum yönetimi tarafından verilen yetkiler ile aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir
Görevler  
1 Üniversitemizin araştırma/geliştirme, eğitim ve öğretim faaliyetleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını sağlamak
2 Kurumun bilgi ihtiyaçlarını karşılamak
3 Sağlanan bilgi kaynaklarını belirli bir düzen ve standart içinde tanzim ederek kullanıma sunmak
4 Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için, yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümü ve personeli üzerinde eğitim ve denetim görevini yapmak
5 İç kontrol çalışmalarının yürütülmesini sağlamak
6 Kullanıcıların en doğru ve güncel bilgiye ulaşmaları için gerekli eğitim, tanıtım ve yararlandırma faaliyetlerinde bulunmak
7 Elektronik tabanlı bilgi hizmeti sunmak
8 Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin kütüphanede kullanımını sağlamak
9 Basılı ya da elektronik ortamda, yayın kataloğu, bibliyografya, tez kataloğu vb. yayınlar hazırlamak
10 Kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak, bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunmak
11 Kurum yönetimi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek
   
  İdari ve Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü
Görev Daire Başkanlığının tüm yazışmalarını, personel özlük, tahakkuk ve taşınır işlemlerinin, bütçe planlama, yardımcı hizmetler işlerini yürütmek
Bağlı birimler Yazı İşleri ve Evrak Kayıt
Personel İşleri
Satın alma ve Tahakkuk
Taşınır Kayıt, Kontrol
Yardımcı Hizmetler
   
Birim Yazı İşleri ve Evrak Kayıt
1 Başkanlığın her türlü yazışma ve dosyalama işlerini yürütmek
2 İzin, rapor vb. işlemlerini yapmak ve dosyalamak
3 Gelen yazıları, Daire Başkanlığındaki ilgili birim ve personele havale ederek EBYS üzerinde takibini yapmak, standart dosya planına göre dosyalayıp, arşiv sistemine göre korunmasını sağlamak
4 Daire Başkanlığının yazışmalarını, “Resmi Yazışma Kurallarına” uygun olarak yapmak
5 Daire Başkanı ve Şube Müdürünün verdiği diğer görevleri yerine getirmek
   
Birim Personel İşleri
  Personelin; izin, rapor, terfi vb. işlemlerinin takibini yapmak
  Daire Başkanı ve Şube Müdürünün verdiği diğer görevleri yerine getirmek
   
Birim Satın Alma ve Tahakkuk
1 Başkanlığımız personellerinin aylık maaş evrakını hazırlamak
2 Başkanlığın ödeneklerini kontrol etmek, ödeneklerin serbest bırakılması ve ek ödenek ile ilgili talepleri bildirmek, ödeme emri belgesinin ve eklerinin hazırlanarak ön mali kontrolü için Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığına teslim etmek
3 Veri tabanı, elektronik yayın, basılı yayın vb. alımı ödemeleri için gerekli evrakların hazırlanıp ödeme emri belgesi hazırlamak
4 Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan tüketime yönelik mal ve hizmet alımlarını (Kırtasiye, temizlik, periyodik yayın alımı) yapmak, İhale ile ilgili evrakların hazırlanması, ihaleye çıkılması ve ödeme işlemlerinin yapılması
5 Daire Başkanı ve Şube Müdürünün verdiği diğer görevleri yerine getirmek
   
Birim Taşınır Kayıt, Kontrol
1 Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek
2 Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ile cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini tutmak
3 Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek
4 Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak
5 Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol ederek sayımlarını yapmak
6 Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.  Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim almak, koruyarak kullanım yerlerine teslimini sağlamak. 5018 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutmak ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyerek bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumluluğu yerine getirmek.
7 Daire Başkanlığımızca temin edilen taşınırların muayene ve kabul işlemlerini yürütmek, Taşınır İşlem Fişlerini (TİF) düzenlemek, zimmet işlemlerinin yerine getirilmesini ve arşivlenmesini sağlamak
8 Daire Başkanlığımızca kullanılan taşınırların ambardaki giriş-çıkış sevkini sağlamak, güvenlik önlemi almak, numaralandırma ve arşivleme yapmak
9 Daire Başkanı ve Şube Müdürünün verdiği diğer görevleri yerine getirmek
   
Birim Yardımcı Hizmetler
1 Birimin günlük temizlik ve taşıma işlerinin yapılması
2 Daire Başkanı, Şube Müdürünün ve birim çalışanlarının verdiği diğer görevleri yerine getirmek
   
  Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü
Görev Daire Başkanlığının, otomasyon, veri tabanlar, elektronik kaynaklar, web ve Akademik arşiv hizmetlerinin yürütülmesi, tanıtım, etkinlik ve proje çalışmalarının yapılması
   
Bağlı birimler Kurumsal Akademik Arşiv
İstatistik raporlama ve değerlendirme
Elektronik kaynaklar
Otomasyon ve web sitesi
Kütüphaneyi tanıtıp, proje ve etkinlik
   
 
 
 
Birim
 
 
Kurumsal Akademik Arşiv
1 Üniversitede üretilen bilimsel verilerin arşivlenmesi, korunması
2 Açık Erişime uygun bilimsel verilerin mevzuat çerçevesinde Açık Erişime açılması
   
Birim İstatistik Raporlama ve Değerlendirme
1 Veri tabanı ve elektronik kaynakların kullanım istatistiklerinin alınması, değerlendirilmesi
2 Kütüphane kullanım istatistiklerinin alınması, değerlendirilmesi
3 Daire Başkanı, Şube Müdürünün ve birim çalışanlarının verdiği diğer görevleri yerine getirmek
   
Birim Elektronik Kaynaklar
1 Abone olunan e-kaynakların kullanıma sunulması, erişimde kalmasının sağlanması
2 Veri tabanlarına dene erişimi sağlanması
3 Araştırmacıların talepleri ve bütçe imkânları çerçevesinde e-kaynak sağlama çalışmalarının yapılması
   
Birim Otomasyon ve Web Sitesi
1 Otomasyon sistemlerinin kurulum ve çalışmasının kontrol edilmesi
2 Web sitesinin güncellenmesi
   
Birim Kütüphane tanıtım, proje ve etkinlikler
1 Eğitim öğretim yılı başında ve talep edildiğinde oryantasyon eğitimleri verilmesi
2 Veri tabanı, e-kaynak eğitimleri verilmesi
3 Proje ve etkinliklerin düzenlenmesi
   
  Kullanıcı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Bağlı birimler Depo, bağış yayınlar
Süreli yayınlar
Kütüphaneler arası işbirliği
Ödünç-iade
Birim kütüphanelerine destek
Nadir eserler
   
Birim Depo, Bağış Yayınlar
1 Basılı yayınlar deposunun düzenini sağlamak
2 Bağış yayınlarını alımını ve ön kontrolünü yapmak
3 Depodan ve bağış yayınlardan koleksiyona ekleneceklerin seçimini yapmak
   
Birim Süreli Yayınlar
1 Süreli yayınların otomasyon kaydını yapmak
2 Süreli yayınların sayı ve cilt bütünlüğünü kontrol etmek
3 Sayı birlikteliği sağlanan yayınları cilde göndermek
   
Birim Kütüphaneler Arası İşbirliği
1 Araştırmacıların taleplerini, sağlayıcı kütüphanelerden KİTS (ILL) aracılığıyla temin etmek
2 Kütüphanelerimizden talep edilen yayınların gönderimi ve dönüşünü takip etmek
3 TÜBESS üzerinden istenen tezlerin takibini yapmak
   
Birim Ödünç-İade
1 Ödünç-iade işlemlerini yapmak
2 İadesi geciken yayınların iadesini sağlamak
3 Kayıp yayınları taşınır birimine bildirmek
   
Birim Birim Kütüphanelerine Destek
1 Başkanlığımıza bağlı birim kütüphanelerine teknik destek vermek
2 Ödünç-iade işerinin sağlıklı yürümesini kontrol etmek
3 Eğitim taleplerini karşılamak
   
Birim Nadir Eserler
1 Nadir eserlerin korunması için gerekli koşulları temin etmek
2 Restorasyon ve bakımlarını yaptırmak
3 Nadir eserlerin dijitalleştirilmesi çalışmasını yürütmek
4 Nadir eserlerin kayıt işlemlerinin sağlanması