Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM)

Gaz Kromatografisi - Kütle Spektrometresi (GC-MS)

 Agilent Technologies – 5977A MSD / 7890 GC 

Katı ve sıvı örneklerde çok sayıda elementin hızlı, ucuz, hassas ve doğru biçimde, niteliksel, niceliksel ya da yarı – niceliksel olarak ölçülmesinde kullanılır. Bu teknik; elektromanyetik indüksiyonla 10,000 0K sıcaklığa ulaştırılan argon plazması tarafından örneğin iyonize edilmesi, iyonize elementlerin kütle spektrometresi tarafından ayrıştırılması, element derişimlerinin elektron çoklayıcı bir dedektör tarafından ölçülmesi aşamalarını içerir.

GC/MS buharlaşabilir ve yüksek sıcaklığa dayanıklı numunelerin analizinde kullanılan üstün özellikli bir cihazdır. Gaz kromatografi kolonunda ayrılan maddelerin teşhisi, tayini ve yapı analizi için yaygın olarak kullanılır. Dedektör olarak MS (kütle spektrometresi) kullanması sayesinde tayin limitleri oldukça düşük seviyelere inebilmektedir. Bu sistemde PAH (poliaromatik hidrokarbon), FAME (yağ asidi metil esteri), pestisit ve aroma analizleri yapılabilmektedir.

GC’den ayırılarak kütle spektrometresine gönderilen bileşiklerin kromatogramları alınmakta ve her bir bileşiğin kütle spektrumu çekilerek kalitatif tayin çok daha kesin olarak yapılabilmektedir. Hızlı oluşu, ayırma gücünün yüksekliği, nitel- nicel analiz yapabilmesi ve hassasiyetin yüksekliği gibi önemli avantajları vardır. Çevre, gıda, organik / inorganik kimya, adli tıp ve ilaç kimyası alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.