Bilim ve Teknoloji AUM (BİTAM)

Hakkımızda

 

    Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM), 26 Temmuz 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik uyarınca üniversitemiz temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek amacı ile kurulmuştur. Merkezimiz üniversitemizdeki araştırmacıların yanı sıra çevre üniversiteler ve sanayi kuruluşlarından gelen analiz isteklerine de cevap vermeye çalışmaktadır.

Merkezin Amaçları

    Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM)’nin genel amaçları aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.

- Üniversitemizde temel ve disiplinlerarası alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezî bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek

- Üniversitemiz bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte laboratuvar, uygulama ve araştırma merkez ve benzer birimler arasındaki ilişkilerde eş güdümü oluşturmak, geliştirmek, güçlendirmek ve AR-GE olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasını sağlamak

- Üniversitenin bütün birimlerindeki araştırmacıların verimli bir ortamda, uygun şartlar altında çalışmalarını sağlamak ve bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak

- Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma altyapısını oluşturarak bu altyapıyı üniversite bünyesinde veya merkeze bağlı olarak kurulan AR-GE birimlerinde ortak kullanıma sunmak

- AR-GE faaliyetlerinin ortak ihtiyaçları için altyapı oluşturmak, bu amaçla alet bakımı, onarımı, yapımı, ayarı ve benzeri hizmetleri verebilecek atölyeler kurmak

- Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak, endüstriye ilişkin temel bilimsel sorunları çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak

- Üniversiteler, araştırma ve uygulama merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak, sanayi ve üniversiteler ile disiplinlerarası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak

- Yurt dışındaki ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla AR-GE konularında işbirliği yaparak planlanan proje çalışmalarını merkezin bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırlamak

- Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transfer gibi konularda ayrı bir bilgilendirme ve destek birimi oluşturarak üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak

- Bilim ve teknoloji alanında tanınmış araştırmacıların üniversite bünyesinde istihdam edilmesine yönelik çalışmalar yapmak

- Merkez bünyesinde geliştirilen bilgi ve teknolojinin mülkiyet haklarının alınması ve elde edilen gelirin üniversitenin AR-GE etkinliklerinde kullanılması için çalışmalar yapmak

- Endüstriyel sektörlerde standartların oluşmasına öncülük etmek ve uluslararası geçerliliği olan standardizasyon ve sertifikasyon çalışmaları yapmak

Merkezin Faaliyet Alanları

     Yukarıda verilen amaçlar kapsamında merkezimizin genel amaçları aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.

- Ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine yardımcı olacak ve bölge ülkelerinden gelebilecek talepler için bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli laboratuvar alt yapısını hazırlayarak araç ve gereçlerin teminini ve işlerliğini sağlamak

- Üniversitemiz, ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşları ile diğer ülke üniversitelerindeki araştırmacıların, araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek vermek, işbirliğini geliştirmek, karşılaştıkları sorunların belirlenmesine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak

- Çalışma alanına giren araştırmaların yapılabilmesi için gerekli laboratuvar, atölye, gözlem yerler ve diğer tesisleri kurmak; üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuvar ve benzer tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanılmasını sağlamak

- İleri analiz, test ve ölçme teknikleri ile ölçme sonuçlarının yorumlanması konularında çeşitli yayınlar yapmak, konferans, panel, kurs, seminer, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek; yurt içinde ve yurt dışında bu tür etkinliklere katılmak; kütüphane, dokümantasyon merkez ve sanal laboratuvar kurmak ve bu alanlarda her türlü yayın ve yayım faaliyetlerinde bulunmak

- Disiplinler arası alanlarla ilgili yurt içi ve yurt dışı projeler hazırlamak ya da kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek, destek sağlamak

- Sanayi kuruluşlarının, diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarının istekleri doğrultusunda gerekli analiz ve ölçümler yapmak, raporlarını düzenlemek ve yorumlamak

- Kamu ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ve kişilere danışmanlık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzer hizmetleri vermek

- Disiplinlerarası teknolojilerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek; dünyadaki gelişimi izlemek ve yeni geliştirilen bilimsel bilgilerden yararlanmak

- Ürün, yöntem ve teknolojiler standartlaştırmak ve kalite kontroller ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemlerin değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak

- Merkez çalışmaları sonucu geliştirilen ürün ve teknolojiler için patent almak, patent inceleme birim kurmak ve patentlerden ürün, üretim teknolojiler geliştirmek ve bunların uygulamasına katkıda bulunmak; merkezin geliştirdiği teknikler, teknoloji transfer ve benzer yasal buluş haklarını ve uygulamalarını öncelikle yurt içi ihtiyacını karşılamak suretiyle yurt dışı kurumların da kullanımına sunmak,

- Benzer amaçlı ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliği yapmak ve bu merkezlerle bir program çerçevesinde eleman değişimlerini gerçekleştirmek

- Araştırma politikaları geliştirmek, çalıştaylar düzenlemek ve bu alandaki birikimleri ilgili kuruluşlarla paylaşmak

- Üniversite öğrencilerinin farklı endüstriyel sektörlerde çalışabilecek bilgi ve becerilerle donanımını sağlamak, mühendislik ve bilimsel çalışmalarını teşvik etmek, öğrenci ve bilim adamı adaylarının uygulama becerilerini geliştirmek,

- Sektördeki kuruluşların ilgili sorunlarına yönelik araştırmalar, tasarımlar ve incelemelerle birlikte, endüstriyel ölçekte deneyler yapmak; araştırma, uygulama, eğitim birimleri laboratuvarları kurmak ve işletmek

- Proje fikri, pazarı gibi faaliyetlerde bulunmak, üniversitede geliştirilen bilgi ve uygulama yöntemlerinin ticarileşmesini desteklemek

- Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek ve bu amaçla gerektiğinde ulusal veya uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliği de yaparak, hizmet içi eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar ve benzer toplantılar düzenlemek ve başka kuruluşlarca düzenlenenlere katılmak; resim, fotoğraf, şiir, şarkı, kompozisyon, karikatür, senaryo, afiş ve benzer faaliyetlerle ilgili yarışmalar düzenlemek ve ödül vermek,

- Halkı bilgilendirmek için medya kuruluşları ile işbirliği yapmak, broşürler, kitaplar, videolar, basın bildirileri hazırlamak, çağrılı toplantılar düzenlemek,

- Laboratuvarların akreditasyonu için çalışmalar yapmak

- Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak,

- Faaliyet alanı kapsamına giren bütün konularda özel sektör ve kamu personeline yönelik eğitimler düzenlemek,

   Rektör tarafından merkezin amaçlarına uygun olarak verilen diğer görevler yerine getirmek.