Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü

Staj Uygulama Esasları


STAJ UYGULAMA ESASLARI
STAJ ÖNŞARTI
MADDE 1.Staj yapabilmek için öğrenci ana dal programının 1. ve 2. Sınıf (ilk dört yarıyıl) derslerinin tümüne kayıt yaptırmış ve devam şartını yerine getirmiş olmalıdır.

STAJ TÜRÜ VE SÜRESİ
MADDE 2.Öğrenciler, diplomayı almaya hak kazanmak için ikinci sınıf sonunda Tasarım ve ARGE içerikli “birinci grup staj”, üçüncü sınıf sonunda İmalat ve ARGE içerikli “ikinci grup staj” yapmak zorundadırlar. Her iki stajın da süresi 20’şer iş günüdür.

STAJ YERİ
MADDE 3.İkinci sınıf sonunda; Tasarım ve ARGE içerikli “Birinci Grup Staj” adı altında 20 iş günü zorunlu staj mevcuttur. Öğrenciler Birinci grup stajlarını en az 10 kişinin çalıştığı ve en az bir adet Havacılık ve Uzay Mühendisi veya Uzay Mühendisi veya Uçak Mühendisi veya Uzay ve Uydu Mühendisi veya Elektrik Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisi veya Makine Mühendisi veya Mekatronik Mühendisi veya Bilgisayar Mühendisi veya Geomatik Mühendisi veya Harita Mühendisinin veya Fizik Mühendisi veya Optik Mühendisi veya Meteoroloji Mühendisi veya Yazılım Mühendisi veya Enerji Sistemleri Mühendisinin veya ilgili alanda bölüm staj komisyonunun karar vereceği bir meslekten fakülte/yüksekokul mezununun istihdam edildiği bir işletmede (özel veya kamu) yaparlar.
 
MADDE 4.Üçüncü sınıf sonunda 20 iş günlük, İmalat ve ARGE içerikli Uzay, Uydu, Elektronik ve Haberleşme Sektörü Stajı ile isimlendirilen ikinci grup stajını uzay, uydu, elektronik veya haberleşme sektörlerinde faaliyet gösteren en az 10 kişinin çalıştığı ve en az bir adet Havacılık ve Uzay Mühendisi veya Uzay Mühendisi veya Uçak Mühendisi veya Uzay ve Uydu Mühendisi veya Elektrik Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisi veya Makine Mühendisi veya Mekatronik Mühendisi veya Bilgisayar Mühendisi veya Geomatik Mühendisi veya Harita Mühendisinin veya Fizik Mühendisi veya Optik Mühendisi veya Meteoroloji Mühendisi veya Yazılım Mühendisi veya Enerji Sistemleri Mühendisinin veya ilgili alanda bölüm staj komisyonunun karar vereceği bir meslekten fakülte/yüksekokul mezununun istihdam edildiği bir işletme olmalıdır. Ar-Ge merkezleri, Teknokent ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki staj yerlerinde çalışan sayısına bakılmaz.

YURT DIŞINDA STAJ
MADDE 5.Yurt dışında staj yapmak isteyen öğrenciler stajlarını ERASMUS programı kapsamında gerçekleştirebilecekleri gibi Bölüm Staj Komisyonunun yazılı onayı ile kendi girişimleri sonucu buldukları yerlerde de staj yapabilirler. Yurt dışında yapılacak stajların sigorta primleri fakülte tarafından karşılanmaz.

STAJ İLE İLGİLİ BELGELER
MADDE 6.Öğrenciler, staj süresince aşağıdaki belgeleri hazırlamak ve tamamlamakla yükümlüdürler:
  1. Staj Başvuru Formu: Öğrenci tarafından doldurulan ve staj yapmak istediği işletme ile stajın başlama ve bitiş tarihlerini gösteren dilekçelerdir.
  2. Staj Takvimi: Öğrencinin yıllık takvimde, staj günlerini gösteren belge.
  3. Transkript Belgesi: Öğrencinin derslerinin durumunu gösteren Transkript Belgesi.
  4. Staj Raporu: Her öğrenci staj çalışmaları hakkında Bölüm Staj Komisyonunca belirlenecek formata uygun olarak düzenleyeceği bir raporu, Bölüm Staj Komisyonuna teslim etmek zorundadır. Bölüm Staj Komisyonunca duyurulan tarihe kadar teslim edilmeyen raporlar dikkate alınmaz.
  5. Kurum/Firma Staj Değerlendirme Belgesi: Staj takvimine uygun olarak öğrenci tarafından tamamlanan staj faaliyeti hakkında işyeri yetkilisinin yaptığı değerlendirmeyi içeren belgedir. Bu belgenin staj sorumlusu tarafından Bölüm Başkanlığına doğrudan gönderilmesi veya öğrenci tarafından kapalı zarf içerisinde ulaştırılması gerekir.
  6. Bölüm Staj Değerlendirme Belgesi: Staj takvimine uygun olarak öğrenci tarafından tamamlanan staj faaliyeti hakkında Bölüm Staj Komisyonu tarafından öğrencinin başarı durumunu gösteren belgeyi ifade eder.
STAJA BAŞVURU
MADDE 7.Staj yapmaya hak kazanan öğrenciler; kurum/firma ve bölüm tarafından onaylanmış staj başvuru formunu, staj takvimi belgesini, nüfus cüzdanının fotokopisini BSK’na teslim eder. Bu belgeler BSK tarafından incelendikten sonra öğrencinin staj için gerekli bilgilerini Bölüm Başkanlığı aracılığı ile fakülte Dekanlığına iletilir. Öğrenci tarafından staj için başvuru esnasında staj dosyasında bulunması gereken belgeler aşağıdaki gibidir:
 
  1. Öğrenciye ait transkript belgesi (e-Devlet veya öğrenci işlerinden alınmış),
  2. Staj Başvuru Belgesi (İlgili Kurum Tarafından Onaylanmış),
  3. Staj Takvimi Belgesini (İlgili Kurum Tarafından Onaylanmış).

STAJIN UYGULANMASI
MADDE 8.Staj yapacak öğrenci, ilgili dokümanları Fakülte web sayfasından elektronik ortamda temin eder. Öğrenci; Staj raporuna, staj süresince çalıştığı birimlerle ilgili konuları, incelemeleri, pratik çalışmaları özet halinde yazar ve kurum/firma yetkilisine onaylatır. Öğrenci staj sonunda, Firma/Kurum yetkilisine Kurum/Firma Staj Değerlendirme belgesini onaylatır. Öğrenci, onaylı Staj Raporu ve Kurum/Firma Staj Değerlendirme Belgesinin içerisinde olduğu, kurum yetkilisinin onayladığı kapalı bir zarfı Bölüm Staj Komisyonuna staj raporu son teslim tarihinden önce teslim eder. Staj raporu, Bölüm Staj Usul ve Esaslarında yer alan kurallara göre yazılır ve değerlendirilir. Bölüm Staj Komisyonunun bilgisi ve onayı alınmaksızın staj yeri ve süresinde kesinlikle değişiklik yapılamaz.
 
SİGORTA İŞLEMLERİ
MADDE 9.Mesleki eğitim ve staj kapsamında eğitime katılan öğrencilerin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5’inci maddesi gereğince sigortalanmalarına ilişkin iş ve işlemleri Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülür.
 
 
STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Stajın bitiminden sonra öğrenci staj raporunu ve Kurum/Firma Staj Değerlendirme Belgesinin içerisinde olduğu kapalı zarfı Bölüm Staj Komisyonuna teslim eder. Stajlarını tamamlayan öğrencilerin staj değerlendirmesi Bölüm Staj Komisyonu tarafından tamamlanır. Stajı başarılı bulunan öğrencilerin listesi, Bölüm Başkanlığı ve Fakülte Dekanlığı kanalı ile yarıyıl dersleri sona ermeden öğrencinin transkriptine “staj” olarak işlenir. Bölüm Staj Komisyonu gerektiğinde sözlü sınav uygulanmak suretiyle stajın başarılı/başarısız olduğu belirleyebilir. Değerlendirmede yeterli görülmeyen öğrencilerin stajlarını yinelemesi zorunludur. Sekizinci yarıyılı bitirdiği halde staj/stajlardan başarısız olmuş veya eksik stajı olan öğrenciler, diğer derslere devam zorunlukları da göz önüne alınarak, Bölüm Staj Komisyonu onayı ile ilerleyen yarıyıllarda da staj yapabilirler. Stajla ilgili her türlü belge, staj değerlendirme toplantısından sonra Bölüm arşivinde saklanmak üzere Bölüm Başkanlığına teslim edilir. Staj raporları öğrencinin ilişiği kesildikten sonra iki yıl süreyle saklanır.

İNTİBAK
MADDE 10.Yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce eğitim-öğretim gördükleri bölümlerinde kabul edilmiş eski stajları, Bölüm Staj Komisyonu tarafından değerlendirilir.

MADDE 11.Çift Ana Dal Programı (ÇAP) öğrencisinin ana dalında kabul edilmiş stajı, yapılan stajla ilgili belgelerin sunulması ve staj içeriğinin Bölüm Staj Komisyonu tarafından uygun görülmesi durumunda, ikinci ana dalda da kabul edilir.

*Kurumun isteğine göre Zorunlu Staj Belgenizi Staj Dosyaları bölümünden temin edebilirsiniz.
 
AKIŞ ŞEMASI