Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hakkımızda

Sağlık Bilimleri Fakültesi Yükseköğretim Kurulu’nun 14.12.2012 tarihli ve 54412 sayılı kararı ile kurulmuştur. 20.06.2021 tarihli ve 4180 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin adı Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Bünyesindeki; Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik Bölümleri ile henüz öğrenci alımı olmamış; Dil ve Konuşma Terapisi, Odyoloji ve Ergoterapi, Çocuk Gelişimi Bölümleri ile toplam sekiz (8) bölümle, sağlık sektörlerine istihdam sağlamak üzere akademik yaşamını sürdürmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün kabulüne göre “Sağlık sadece hasta veya engelli olmamak değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir”. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık ile ilgili eğitim yapan kurumların temel hedefi bireyden başlayarak aile ve toplumun sağlığını koruyacak, hastalıkları önleyecek, hastalık halinde tedavi, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri ile bireyin ve toplumun iyilik halini sağlayacak ve karşı karşıya kalınan durum ile baş etme gücünü artıracak sağlık profesyonelleri yetiştirmek Fakültemizin amacıdır.

Evrensel, bilimsel ve etik değerler ışığında eğitim almış, insan haklarına saygılı, bireysel ve mesleki gelişime açık, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerine sahip, etkili iletişim kurabilen, disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışmasını benimsemiş, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, sürdürme ve geliştirmede etkin roller üstlenebilen, araştırma süreçlerini yönetebilen, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı sağlık profesyonelleri yetiştirmek ve ürettiği araştırma ve projeler ile ülkenin sağlık politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktayız.

Fakültemizin öncelikli hedefi; eğitim-öğretim programları ve bilimsel araştırmaları ile çağdaş standartları yakalayan, etik ve kültürel değerleri içselleştirmiş, sahip olduğu bilgi ve becerileri insanlık yararına kullanan nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştiren, sağlık politikalarının geliştirilmesinde katkı sağlayan, paydaşları ile işbirliği ve dayanışma içinde olan, mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan, ulusal ve uluslararası çevrelerce tanınan ve tercih edilen, saygın ve öncü bir fakülte olmaktır.

Fakültemiz, bu hedefler doğrultusunda öğrencilerimizin; mesleki bilgi ve becerilerini dünya standartlarında kazanmasını sağlamak yanı sıra, temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı, toplumsal ve mesleki etik ilkelerini özümsemiş, disiplinler arası işbirliğinin önemini kavramış, bilimsel bakış açısı ile gelişmeleri takip eden bireyler olarak topluma kazandırılması yönünde çalışmaktadır.