İktisat Bölümünün temel amacı, toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikte iktisatçılar yetiştirmek ve ülkemizde iktisat biliminin araştırma ufkunu genişletecek bilimsel faaliyetlere öncülük etmektir. İktisat eğitimi, iki temel süreci kapsamaktadır. Bunlardan birincisi üniversite sonrası yaşamda kullanılacak ekonomik ilke ve araçların öğretilmesi ve böylece hızla değişen küresel koşullar karşısında başarılı olmaya çalışan ekonomik birimlerin gereksinimi olan kaliteli işgücünün yetiştirilmesidir. İkincisi ise, insan yaşamının her alanda yararlı olabilecek olan sistemli ve bağımsız düşünme yeteneğini geliştirmek ve öğrencilere iktisadi konularda bilimsel disiplin kazandırmaktır. Bu çerçevede, iktisat bölümünde iktisat derslerinin yanı sıra işletme, maliye ve hukuk konularına yönelik derslere de yer verilerek mezunların oldukça geniş bir yelpazede görev yapma olanağına sahip olması sağlanmaktadır.

Bölümde izlenmekte olan iktisat programı bir yandan iktisat biliminin temel yöntemlerini öğretirken diğer yandan Türkiye ve Avrupa Birliği Ekonomisi ile ilgili güncel gelişmeleri de vermekte, böylece farklı iktisadi yaklaşımlar çerçevesinde analiz yapma yeteneğinin gelişmesi sağlanmaktadır. Böylelikle, ülkemizin gereksinimi olan idari kadrolar için gerekli bilgi ve becerilere sahip adayların yetişebilmesine zemin hazırlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, iktisat bölümü öğrencilerinin ilk iki yıl zorunlu ve ağırlıklı olarak teorik dersleri başarıyla tamamlamalarının ardından 3. ve 4. sınıftan itibaren mezuniyet sonrasında çalışmayı planladıkları alanlara yönelik seçmeli derslere yönlendirilerek pratik becerileri artırılmaya çalışılmaktadır.  İktisat Teorisi, İktisat Politikası, İktisat Tarihi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dallarının bulunduğu İktisat Bölümü'nde, temel ekonomi derslerinin yanı sıra yönetim, hukuk, işletmecilik, istatistik, Türkiye -AB ilişkileri alanlarına yönelik dersler de verilmektedir.

İktisat bölümü mezunları para ve sermaye piyasalarında ve sanayi sektöründe uzman, denetmen, müfettiş ve kontrolör gibi unvanlar ile çeşitli kariyer mesleklerinin mensubu olabildikleri gibi muhasebecilik ve mali müşavirlik, reklamcılık, pazarlama ve insan kaynakları gibi branşlarda da kaliteli ve prestijli iş imkanlarına ulaşabilmektedirler.