TR | EN

Taşınır Kayıt-Kontrol

 

GÖREVİN ADI

:

Taşınır Kayıt-Kontrol – Satın Alma Yetkilisi

GÖREVİN KAPSAMI

:

Adalet Meslek Yüksekokulu

 

 1. GÖREVİN KISA TANIMI                    :  Necmettin Erbakan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Yüksekokulun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt gerekli işlemlerini yapar.

 

 1. GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR 
  1. Tüketim ve demirbaş ( eğitim malzemeleri, kırtasiye, bina bakım ve onarım malzemeleri, ahşap ve metal malzemeleri, elektronik donanım ve teknolojik malzemeleri, makine ve teçhizat alım ve bakımları vb.) malzemelerinin ihale ile satın alım işlemlerini yapar.
  2. Yüksekokulun tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını tespit eder.
  3. Muayenesi ve/veya kontrolü gereken taşınır malzemelerin tahlil ve kontrolünü takip eder.
  4. Satın alınan tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt altına almak  için ambar memuruna teslim eder.
  5. İhale ve satın alım işlemlerinde tutulan evrakların arşivlenmesini yapar.
  6. İhale ve satın alım işlemlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılmasını sağlar.
  7. Hizmet alımı ile ilgili işlemleri yürütür.
  8. Taşınırların yıl sonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenler ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına iletir.
  9. Taşınır işlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evrakların düzenlenmesini, kayıt altına alınmasını ve arşivlenmesini sağlar.
  10. Kullanımdan düşen demirbaş malzemelerinin tespitini yapar, Değer Tespit Komisyonuna bildirir.
  11. Yatırım ve analitik bütçelerinin hazırlanmasında mutemetlik ile eşgüdümlü olarak çalışır.
  12. Harcama cetvellerini aylık olarak mutemetlik ile eşgüdümlü olarak takip eder.
  13. Tüketim ve demirbaş malzemelerinin alım evraklarında maddi hatanın bulunmamasını sağlar.
  14. Ambar memurunun bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevlerini yapar.

 

 

 1. Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
 2. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.
 3. Satın Alma İşlemlerinde;
 1. Yüksekokulun  ihtiyacı olan temizlik, hırdavat ve elektrik vs. malzemelerinin alımı için tekliflerin hazırlanması sağlamak.
 2. Mal ve hizmet alım işlemlerinin bütçe ödeneklerine göre yapılması ve takibi,
 3. Piyasa araştırması yaparak, tekliflerin alınması ve satın alma onay belgesinin hazırlanması,
 4. Ön mali kontrol işlemini gerektiren evrakların hazırlanması takibinin yapılması,
 5. Satın alma oluru ve onay belgesinin hazırlanması,
 6. Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,
 7. Taşınır işlem fişinin muayene raporunun hazırlanması, satın alınan ürünün ilgili birime teslim işlemlerinin sağlanması,
 8. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer isleri ve işlemleri yapmak.

 

 1. YETKİLERİ

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek

 1. EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Yüksekokul Sekreteri

 1. SORUMLULUK:

Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Yüksekokul  Sekreterine karşı sorumludur.