Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı

Görev Dağılım Çizelgesi

SPOR ŞUBE MÜDÜRÜ   

 

   1.  Üniversitemiz Spor Faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi,

       2.  Spor Faaliyetleri ile ilgili muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,

       3.  Üniversitenin sportif faaliyetlerinin düzenlenmesi,

       4.  Üniversitenin okul takımlarının antrenman programlarına organizasyonlarının yapılması,

       5.  Okul takımlarının antrenman programlarının takibinin yapılması,

       6.  Spor faaliyetlerine öğrenci ve personelin belli bir düzen içerisinde katılımının sağlanması,

       7.  Spor faaliyetlerinde kullanılacak malzemeyi tespit ederek, Satın Alma Şube Müdürlüğü aracılığıyla

            (Başkanlık onayı alınarak) temin edilmesinin sağlanması.)

       8.  Üniversitelerarası spor müsabakalarına ilişkin katılım işlemlerinin yürütülmesi,

       9.  Daire Başkanının vereceği diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRÜ

 

1.      Üniversitemiz Misafirhanesi'nin işleyişinin sağlanması, sevk ve idaresinin sağlanması,

2.      Üniversitemiz Misafirhanesi Muhasebesi' nin tutulmasının sağlanması,

3.      Misafirhane’de çalışan personelin sevk ve idaresinin sağlanması,

4.      Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

             

SATINALMA ŞUBE MÜDÜRÜ           

 

   1.    Satın alınması gereken malzemelerle ilgili diğer satın alma görevlileri ile birlikte piyasa araştırması yapılması, yazışmaların hazırlanarak komisyona verilmesi,

    2.     Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin kurum içi ve kurum  dışı  yazışmaların  hazırlanması  ve  Daire Başkanının onayına sunulması,

  1.     Daire Başkanının talimatı doğrultusunda birim ile ilgili çeşitli evrak ve dokümanların hazırlanması,

    4.     Birim ile ilgili her türlü evrakı standart dosya düzenine göre dosyalanması  ve arşive kaldırılması,

    5.     Daire Başkanının talimatı doğrultusunda görevi ile ilgili konularda kurum içi veya kurum dışı kişilerle iletişim kurulması,

  1.   Yürüttüğü faaliyetlere ilişkin Daire Başkanına düzenli olarak bilgi verilmesi,

    7.   Yürüttüğü faaliyetlere ilişkin talep ve sorunların Daire Başkanına iletilmesi,

    8.   Yürüttüğü faaliyetlerle ilgili malzeme ve araç-gereç  ihtiyaçlarının Daire Başkanına iletilmesi,

  1.  Kamu İhale Kanunu uyarınca Tüketime Yönelik Mal  ve  Malzeme Alımları, Hizmet Alımları, Tanıtma Giderleri, Onarım Giderleri İle  Gayrimenkul Mal  Bakım  ve  Onarım  Giderleri tertiplerinden gerekli her türlü mal ve hizmetin satın alınması ve mevcut      bina, araç -gereç, iş makinesi, taşıt, cihaz, makine ve teçhizatın bakım ve onarımlarının yaptırılması ile ilgili evrakların hazırlanması,
  2. İdari birimlerden gelen istekler  doğrultusunda araç-gereç, cihaz,  makine  ve  teçhizat  satın  alma

        işlemleri ile ilgili evrakları hazırlanması,

   11.   Devlet Malzeme Ofisi’nden temin edilecek malzemelerin alımları ile ilgili evrakların hazırlanması, 4737 sayılı Kanun’un 62’nci maddesi (ı) fıkrası gereği 21 ve 22’nci maddelere dayanılarakyapılan alımları Kamu İhale Kurumunun web sayfasında ilgili yere kayıt edilip, onaylanması,

   12.  Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının yıllık bütçe tasarısı çalışmalarını Bütçe  Hazırlama Rehberi doğrultusunda  hazırlanması ve Daire Başkanı aracılığıyla Daire Başkanına sunulması,

   13.  Başkanlığın etik kurallarına uyulması, iç kontrol faaliyetlerinin desteklenmesi,

   14.  Başkanlık varlıklarının ve kaynaklarının verimli ve ekonomik kullanılması,

   15. Savurganlıktan kaçınılması, gizliliğe riayet edilmesi,

   16.  Zaman çizelgesine, kılık-kıyafet yönetmeliğine uyulması,

   17.  Hassas ve riskli görevlerin bulunduğunu bilinmesi ve buna göre hareket edilmesi,

   18.  Gerçekleştirme Görevinin yürütülmesi,

   19.  Daire Başkanının vereceği diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

KÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRÜ

 

    1.      Üniversitemizde yapılan kültürel faaliyetlerinin ( Bahar Şenlikleri, konferans, seminer vb.) yürütmesinin sağlanması,

    2.      Öğrenci Toplulukları Yönergesi çerçevesinde Sosyal Hizmetler Danışmanlığı görevinin yürütülmesi,

    3.      Birimi ile ilgili diğer malzemelerin bakım, onarım ve korunmasının sağlanması,

    4.      Kısmi Zamanlı Öğrencilerle ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi,

    5.      Üniversitemizde açılacak kitap standartları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi,

    6.      Gelen evrakların ilgili birimlere sevk edilmesinin sağlanması,

    7.      Öğrenci Toplulukları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi,

    8.      Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması,

    9.      Üniversiteyi tanıtıcı promosyonlarla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi,

    10.  Öğrenci Konsey Seçimleri ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi,

    11.  Daire Başkanının vereceği diğer görevlerin yerine getirilmesi.

                                

YEMEKHANE-KANTİN-KAFETERYA ŞUBE MÜDÜRÜ

 

1.      Kantinlerinin işleyişinin kontrol edilmesi,

2.      Yemek üretimi için gerekli olan gıda malzemelerinin ihalesinin yapılmasını sağlamak,

3.      Seydişehir ve Ereğli Yemekhanesinin Yemek ihalesinin yapılmasının sağlanması,

4.      Kantin ihalesinin yapılmasının sağlanması

5.      Yemek ödemelerinin yapılmasının sağlanması,

6.      Kantinlerin elektrik, su ve kira ödemelerinin takibinin yapılması,

7.      Seydişehir ve Ereğli Yemekhanesinin sorun ve şikâyetleri ile ilgilenerek, sorunların çözüme kavuşturulmasının sağlanması,

8.      Daire Başkanının vereceği diğer görevlerin yerine getirilmesi.

           

OFİS ÇALIŞANLARI  (Genel)

 

1.    Birimin yazışmalarını düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak,

2.    İş verimliliği açısından diğer birimlerle uyum içerisinde çalışmak,

3.    Birim ile ilgili istatistiksel bilgileri tutmak,

4.    Yazışmaların kısa, anlaşılır ve hatasız olmasına özen göstermek,

5.    Birimlerden gelen evrakları kontrol ederek almak, hatalı olanları geri göndermek,

6.    Süreli yazıları takip etmek,

7.    Belgeleri “desimal sisteme” uygun olarak düzenlemek,

8.    Üst makamlara, diğer kurum ve kuruluşlara gönderilen evrakların bir nüshasını muhafaza etmek,

9.    Gereksiz yazışma yapılmasını önlemek,

10.  Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazları kullanmamak, mesai bitiminde bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını sağlamak,

11.   Birimin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek,

12.   Birim varlıkları ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,

13.  Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,

14.  Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,

15.  Evrakları zimmet karşılığı ilgili birimlere teslim etmek,

16.  Evrakları gideceği kurum ve şahıslara göre tasnif etmek (şehir içi-şehir dışı, APS, taahhütlü, kargo, kurye vb.),

17.  Gelen ve giden yazışmalar için dosya planına göre dosya tutmak,

18.  Büro işlerinin zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

19.  Günlü ve İvedi yazıları takip etmek,

20.  Yazıları genelge ve talimatlar dahilinde doğru ve düzgün olarak yazmak ve bekletmeden ilgililere dağılımını sağlamak,

  1.  Yıllık izin ve mazeret izni belgeleri hazırlamak,

22. Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda kurum içi ve kurum dışı genel işleri yapmak,

23.  Başkanlığımız çalışanları, kendisine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Daire Başkanına ve Şube Müdürlerine karşı sorumludur.          

24.  Daire Başkanı ve Şube Müdürleri tarafından verilen iş ve işlemleri yerine getirmek.