Helal ve Sağlıklı Gıda UAM

Merkezimiz

   

Üniversitemiz Necmettin Erbakan Üniversitesi diğer birçok alanda olduğu gibi helal ve sağlıklı gıda alanında da toplumsal farkındalığın artırılması, bu alandaki bilimsel birikimin kamuoyuyla paylaşılması yönünde uzun yıllardır çalışmalarını sürdürmektedir. Bu minvalde sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlarla bu konuda istişare toplantıları, çalıştay ve uluslararası kongreler gibi bir dizi çalışmaya imza atmıştır. Bu alandaki çalışmaları koordine etmek ve geliştirmek amacıyla Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER beyin delalet ve destekleriyle 07.03.2017 tarihinde Helal ve Sağlıklı Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur.

Merkezimizin  Kurucu Üyeleri

 • Prof. Dr. Orhan ÇEKER

 • Prof. Dr. Selman TÜRKER

 • Prof. Dr. Mehmet GÜRBİLEK

 • Prof. Dr. Ahmet DİKEN

 • Doç. Dr. Abdullah Öksüz

 • Doç. Dr. Zekeriya MIZIRAK

 • Doç. Dr. Murat ŞİMŞEK

 

AnchorMisyonumuz

Helal ve sağlıklı gıda alanında da toplumsal farkındalığın artırılması, bu alandaki bilimsel birikimin kamuoyuyla paylaşılması, bu minvalde sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlarla bu konuda istişare toplantıları, çalıştay ve uluslararası kongreler gibi bir dizi çalışma yapılması, insanı merkeze alarak, Helal ve Sağlıklı Gıda konusunda; yaratılış gayesine uygun fayda üretmek, muhtemel zararları tespit ederek tedbirler önermek, alternatif ve yenilikçi düşünerek ulusal ve küresel boyutta süreçler geliştirmektir.

Merkezin amacı; helal ve sağlıklı gıda ile ilgili konularda bilimsel araştırmalar yapmak, helal ve sağlıklı gıda sanayisi ve tarımı alanındaki problemleri tespit ederek çözecek bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları yönetmektir.

Bu misyon gerçekleştirmek üzere;

 1. Helal ve sağlıklı yaşama yardımcı olabilecek nitelikteki bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, bu konuda gerekli imkânları hazırlamak ve uygulamaları gerçekleştirmek.

 2. Üniversitenin bilimsel araştırma ve çalışmalarına katkıda bulunmak.

 3. Endüstrinin ve diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yapmak.

 4. Teorik ve uygulamalı eğitim programları düzenlemek ve yürütmek. Bölümlerde yürütülen programların amaçladığı mesleklere yönelik hazırlayıcı ve destekleyici eğitimler vermek. Örneğin helal ve sağlıklı gıda alanında sertifikalama, ölçme, değerlendirme, ürün ve hizmet standartları araştırmaları vs. alanlarda ortak ve destekleyici program ve eğitimler vermek.

 5. Yayın ve enformasyon faaliyetini geliştirmek, toplumsal farkındalığı artırmak üzere bilimsel toplantılar, kongre, sempozyum ve çalıştaylar düzenlemek, bilimsel araştırma serileri ve süreli yayınlar çıkarmak.

 6. Bakanlıklar ve belediye gibi kamu kurumlarıyla ve de özel teşekküllerle ortak proje ve protokollerle Helal ve Sağlıklı gıda ile ilgili üretimden bilgilendirmeye faaliyetler yapmak.

 7. Kanunların elverdiği ölçüde sertifikalama, laboratuvar tetkikleri yapma vs. hizmet alanlarında bulunmak.

 8. Farklı birimlerden gelebilecek ortak faaliyet önerilerinin yürütülmesinde bütünleştirici rol oynamak ve disiplinler arası koordinasyonu sağlayarak araştırmaların daha sağlıklı ve hızlı gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak.

 9. Helal ve sağlıklı gıdaya araç olan helal ekonomi, helal ve sağlıklı yaşam, helal turizm vb. alanlardaki çalışmalarla bunu desteklemek.

 10. Yaşam boyu öğrenim kapsamında Rektörlük veya Yönetim Kurulunca tarafından önerilen ya da kararlaştırılan diğer faaliyetleri yürütmek,

 11. Konferans, seminer ve kurs programları ile diğer eğitim programları sonunda katılımcılara katılım belgesi ve benzeri belgeler vermek.

merkezin görevleri arasındadır.

Vizyonumuz

Toplumda helâl ve sağlıklı gıda ve helal yaşam bilincine katkı sağlamak

Temel İlkelerimiz

 • İnterdisipliner bilim anlayışı

 • Helali ve sağlıklıyı gündemde tutmak

 • Dini ve etik değerlerimizi muhafaza etmek

 • Disiplinler arası uyum ve dayanışmaya içerisinde olmak

 • Özgün araştırmalar yapmak

 • Toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek

 • Sürekli daha iyi olma peşinde olmak

Araştırma Politikamız

 • İnterdisipliner bir yaklaşım içinde olmak

 • İnsanı merkeze almak

 • Teknolojik imkânları etkin bir şekilde kullanmak ve yaygınlaştırmak,

 • Yenilikleri takip etmek ve yenilikçi ortamları yaratmak

 • Sanayi ve kamu kurum kuruluşları arasında köprü oluşturarak bu ilişkinin etkinliğini artırmak