Necmettin Erbakan University Academy Awards Hakkında

23.02.2024

Üniversitemiz Ödül Yönergesinin usul ve esasları güncellenmiş olup Üniversitemiz Senatosu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda, akademik personelimize yönelik Necmettin Erbakan University Academy Awards adıyla gerçekleştirilen ödül programının kapsam ve içeriğinde güncelleme yapılmıştır.

Bu yıldan itibaren, her yıl Haziran ayı içerisinde düzenlenmesi kararlaştırılan Necmettin Erbakan University Academy Awards Töreni takviminin nasıl işleyeceği, ödül kategorileri, başvuru ve değerlendirme kriterleri gibi merak edilen konuları, tüm akademisyenlerimizin dikkatine sunarız.
 


 

NECMETTİN ERBAKAN UNIVERSITY ACADEMY AWARDS

ÖDÜL KATEGORİLERİ

 

1 - Bilim İnsanı Ödülü:

Öğretim üyelerinin son takvim yılı içinde, Üniversite adresli olarak SCI, SCI-Exp., SSCI, AHCI kapsamında taranan dergilerde yayımlanan makalelerinden;

  • Web of Science tarafından belirlenen Category Normalized Citation Impact (CNCI) (Kategori Normalize Atıf Etkisi) değerleri dikkate alınarak hesaplanır.
  • Bilim İnsanı Ödül Puanı (BİP) hesaplanırken ilgili etki değerleri sıralamasında Sağlık, Fen-Mühendislik ve Sosyal Bilimler temel alanlardan her birinden en yüksek puana sahip ilk üç öğretim üyesi tespit edilir.
  • Sıralama yapılırken ilgili yıla ait üniversitenin Category Normalized Citation Impact (CNCI) (Kategori Normalize Atıf Etkisi) ortalama değerinin üstündeki etki değerleri dikkate alınır.

 

2 - Genç Bilim İnsanı Ödülü:

Son takvim yılı içinde çalışmaları ile bilime veya sanata gelecekte evrensel düzeyde katkıda bulunabilecek potansiyele sahip olan, ödül listesinin Senatoda kabul edileceği tarihte 35 yaşını doldurmamış öğretim elemanlarının SCI, SCI-Exp., SSCI, AHCI ve Scopus kapsamında taranan dergilerde yayımlanan makalelerinden;

  • Web of Science için Category Normalized Citation Impact (CNCI) (Kategori Normalize Atıf Etkisi) değerleri dikkate alınarak hesaplanır.
  • Genç Bilim İnsanı Ödül Puanı (GEBİP) hesaplanırken ilgili etki değerleri sıralamasında Sağlık, Fen-Mühendislik ve Sosyal Bilimler temel alanlardan her birinden en yüksek puana sahip ilk üç öğretim elemanı tespit edilir.
  • Sıralama yapılırken ilgili yıla ait üniversitenin Category Normalized Citation Impact (CNCI) (Kategori Normalize Atıf Etkisi) ortalama değerinin üstündeki etki değerleri dikkate alınır.

 

3 - Sanat İnsanı Ödülü:

Güzel Sanatlar ve Mimarlık alanında Öğretim üyelerinin son takvim yılı içinde Sanat Performans Ödülü Puanına göre en yüksek puana sahip ilk üç öğretim elemanına verilir.

 

4 - Sanat Teşvik Ödülü:

Son takvim yılı içinde çalışmaları ile bilime veya sanata gelecekte evrensel düzeyde katkıda bulunabilecek potansiyele sahip olan, ödül listesinin Senatoda kabul edileceği tarihte 35 yaşını doldurmamış Güzel Sanatlar ve Mimarlık alanında Sanat Performans Ödülü Puanına göre en yüksek puana sahip ilk üç öğretim elemanına aşağıdaki tablo puanları ve sanatsal etkinlikleri esas alınır.

 

Sanat Performans Ödülü Puanı

Puan

Özgün sanat eserlerinin, (bestelerin, ses ve görüntülerin, yorum çalışmalarının, tasarımların veya projelerin) yurt dışında, sanat, eğitim ve kültür kurumları tarafından; satın alınması veya bağış yoluyla kabul edilmesi suretiyle telif hakkının devredilmiş olması, sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması; gösterime, dinletime girmesi, bestelerin icra edilmesi veya yayımlanması, tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanmış olması,

40

Özgün sanat eserlerinin, (bestelerin, ses ve görüntülerin, yorum çalışmalarının, tasarımların veya projelerin) yurt içinde sanat, eğitim, kültür veya kamu kurumları tarafından; satın alınması veya bağış yoluyla kabul edilmesi suretiyle telif hakkının devredilmiş olması; sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması, gösterime, dinletime girmesi, bestelerin icra edilmesi veya yayımlanması, tasarım projelerinin uygulanmış olması,

30

Özgün sanat eserleri, (besteler, tasarımlar veya yorum çalışmaları) ile yurt dışında kişisel etkinliklerde bulunmak

40

Özgün sanat eserleri (besteler, konserler, tasarımlar veya yorum çalışmaları) ile yurt içinde kişisel etkinliklerde bulunmak

30

Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar veya yorum çalışmaları ile yurt dışında karma veya grup, sanat, konser ve tasarım etkinliklerine katılmak

20

Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar veya yorum çalışmaları ile yurt içinde karma veya grup, sanat, konser ve tasarım etkinliklerinekatılmak

15

Uluslararası atölye çalışmaları yapmak, festival, bilimsel / sanatsal toplantı, bienal türü sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklere eseri ile katılmak

20

Ulusal atölye çalışmaları yapmak, festival, bilimsel / sanatsal toplantı, bienal türü sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklere eseri ile katılmak

15

Sanatsal etkinliklerin (bestelerin, ses ve görüntülerin, yorum çalışmalarının, tasarımların veya projelerin) projelendirmesini yapmak; projelendirilen etkinliğin içeriğine uygun sergi düzenlemek, sergiye uygun sanatçı davet etmek; etkinliğin basın ve halkla ilişkilerini koordine etmek; çalıştay, sempozyum gibi uygulamalı etkinlikleri yönetmek.

30

Müze, tarihi eser, yazma eser, koleksiyon, film arşivi ve simatografik malzemelerin restorasyonu veya konservasyonu çalışmalarında bulunmak

20

Ulusal ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak

5

Sahne sanatlarında (konser, dans, bale, tiyatro, halk oyunları) ve görsel sanatlarda, yönetmen, sanat yönetmeni, eğitmen, koreograf veya performans sanatçısı olarak etkinlikte bulunmak, sanat grupları hazırlamak ve bu grupların gösterilerinde veya sergilerinde görev almak ve gösterilerin yurt dışında sunumunu sağlamak

20

Sahne sanatlarında (konser, dans, bale, tiyatro, halk oyunları) ve görsel sanatlarda yönetmen, sanat yönetmeni, eğitmen, koreograf veya performans sanatçısı olarak etkinlikte bulunmak, sanat grupları hazırlamak ve bu grupların gösterilerinde veya sergilerinde görev almak ve gösterilerin yurt içinde sunumunu sağlamak

30

Bireysel ses, görüntü yayımı yapmak (İçerisinde solist icra performansı sergilediği, yönetmenliği, tonmaisterliğini- ses mühendisliği yürüttüğü albüm çalışmalarını, lisanslı bir yapımcı firma aracılığıyla Kaset/CD olarak veya dijital müzik yayın platformlarında yayımlamak)

30

Karma ses, görüntü yayımı yapmak (içerisinde icra performansı sergilediği albüm çalışmaları lisanslı bir yapımcı firma lisanslı bir yapımcı firma aracılığıyla Kaset/CD olarak veya dijital müzik yayın platformlarında yayımlamak)

20

 

5 - Proje Performans Ödülü:

Son takvim yılı içinde, Üniversite dışından desteklenerek tamamlanan araştırma projelerinin en az birinde yürütücülük yapmak şartıyla yine son takvim yılı içinde tamamlanmış araştırma projesi yürütücülüğü, koordinatörlüğü vb. dikkate alınarak hesaplanan Proje Performans Ödülü Puanına göre sıralamasında Sağlık, Fen-Mühendislik ve Sosyal Bilimler temel alanlardan her birinden en yüksek puana sahip ilk üç öğretim elemanına verilir.

 

Sıralama yapılırken aşağıdaki tablo puanları ve proje türleri esas alınır.

 

Proje Performans Ödülü Puanı

Puan

Uluslararası kuruluşlarca destekli sonuçlandırılmış projelerde (Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, COST, Ufuk Avrupa, EUREKA-EUROSTARS, AVICENNE, NATO, UN, UNDP, UNICEF, UNESCO, ILO, WHO, UNCTAD vb.) yürütücülük/koordinatörlük/ yönetici olarak görev almak

150

Ulusal kuruluşlarca (TÜBİTAK 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 3001, 3005, 3501), TEYDEB (1501, 1505, 1507, 1511), T.C. Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar, Bakanlıklar, Kalkınma Ajansları, TİKA, YTB, TÜBA, SAN- TEZ, KOSGEB veya ulusal düzeyde faaliyet gösteren kamu kurumlarınca destekli veya üniversitemiz ile bir dış paydaş ortaklığında oluşturulan özel projelerde SİA, MEGA, SEDEP, SOBE vb. sonuçlandırılmış projelerde yürütücülük/koordinatörlük/ yönetici olarak görev almak

80

Ulusal kuruluşlarca (TÜBİTAK 2209, 2223, 2237, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008) destekli sonuçlandırılmış projelerde yürütücülük/koordinatörlük/ yönetici olarak görev almak

50

Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü   tarafından  destekli sonuçlandırılmış projelerde yürütücülük/koordinatörlük/ yönetici olarak görev almak

50

Yerel idareler, Özel kuruluşlar veya Sivil toplum kuruluşları tarafından destekli sonuçlandırılmış projelerde yürütücülük/koordinatörlük/ yönetici olarak görev almak

20

TGB bölgelerinde, TTO lardaki firmalarda sürdürülen projelerde görev almak

30

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden kazı ruhsatı alma ve projeyi yönetmiş olma

15

Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülen kazılarda bilimsel sorumluluk alma ve projeyi yönetmiş olma

15

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yüzey araştırması ruhsatı alma ve projeyi yürütmüş olma

10

Kazı projesinde başkan yardımcılığı yapmış olma

5

Yüzey araştırması projesinde görev alma

3

 

6 - Patent Ödülü:

Türk Patent Enstitüsü tarafından onaylanmış, yayımlanmış ve incelemeli olarak tescil edilmiş olmak koşuluyla, patenti, faydalı modeli, marka tescili ve endüstriyel tasarımları olan Patent Performans Ödülü Puanına göre sıralamasında en yüksek puana sahip ilk üç öğretim elemanına verilir.

 

Patent Performans Ödülü Puanı

Puan

Uluslararası patentler (Onay Belgeli)

100

Uluslararası patentler (Olumlu Araştırma Raporu Düzenlenmiş)

40

Uluslararası patentler (Başvuru aşamasında)

20

Ulusal patentler (Onay Belgeli)

60

Ulusal patentler (Olumlu Araştırma Raporu Düzenlenmiş)

20

Ulusal patentler (Başvuru aşamasında)

10

Endüstriyel Tasarım Tescili

60

Faydalı Model Tescili

50

Marka Tescili

40

Uluslararası ıslahçı hakkı

50

Ulusal ıslahçı hakkı

20

Tez/Mezuniyet projesi danışmanlığı yaptığı lisans/lisansüstü öğrenci veya mezunun TGB bölgesinde girişimci olması (girişimciliğin TGB Başkanlığı tarafından belgelenmiş olması gereklidir) ve söz konusu girişimcilik kapsamında satış geliri olması

20

Tez/Mezuniyet projesi danışmanlığı yaptığı lisans/lisansüstü öğrenci veya mezunun BİGG kapsamında destek alması

15

TGB bölgesi içinde faal şirket kurma veya ortağı olma

40

TGB bölgelerinde, TTO larda, sanayi kuruluşlarının AR-GE birimlerinde en az 3 (üç) ay süreli danışmanlık hizmeti (Firma başına)

10

Meslek odalarında, bakanlık komisyonları ve kurullarında ya da kamu kuruluşlarında en az 6 (altı) ay süreli girişimcilik, teknoloji yönetimi, inovasyon (yenilikçilik) yönetimi konularında

5

 


BAŞVURU, DEĞERLENDİRME, TAKVİM

 

Başvuruların Alınması

Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilim İnsanı Ödülü ve Genç Bilim İnsanı Ödülü ilgili maddelerde belirtilen kriterler doğrultusunda komisyon tarafından belirlenecek olup bu kategorilerde başvuru alınmaz.

Diğer kategorilerde ise; başvuru dosyası; ödüle aday olma durumunda adayın kendisi tarafından; ödüle aday gösterilme durumunda ise aday gösteren kişi, kurum ya da kuruluş tarafından hazırlanır.

Başvuru dosyası *.pdf biçiminde hazırlanarak CD ya da "taşınabilir bellek" ortamına kaydedilir, her yılın son başvuru günü mesai bitimine kadar Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne sunulur. Dosyada,

  1. Ödüle hangi gerekçe ile aday olunduğunu ya da gösterildiğini açıklayan sunuş yazısı,
  2. Adayın çalışmalarını içeren ayrıntılı özgeçmiş,
  3. Ödüle aday olunmasına ya da gösterilmesine gerekçe teşkil eden çalışma, araştırma, proje, eser ya da etkinliğe ilişkin tüm belgelerin birer örneği,
  4. Varsa, adayın o güne dek kazandığı ödüllerin listesi yer almalıdır.

Başvuru dosyaları; Rektör Yardımcısı Başkanlığında üniversitede görevli Fen ve Mühendislik, Sağlık ve Sosyal Bilimler alanlarındaki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı kişiyle birlikte toplam 7 (Yedi) öğretim üyesinden oluşan ödül komisyonunca ön incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme sonucunda dosyada saptanan eksik belgeler için, aday olan ya da gösterenlere 15 günlük ek süre tanınır. Söz konusu eksikliklerin giderilmemesi durumunda, dosyalar değerlendirmeye alınmaz.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

Ödül komisyonunca başvuru dosyaları belirlenen takvim uyarınca ödül komisyonu başkanının komisyon üyelerini toplantıya çağırarak nihai kararın alınmasıyla karara bağlanır. Nihai karar gerekçesi ile tutanak altına alınır. Tutanakta kararın oy birliği/oy çokluğu ile alındığı belirtilir ve karşı oy varsa, gerekçesi tutanağa eklenir. Oylamada başkan dahil her üye birer oy hakkına sahiptir, çekimser oy kullanılamaz.

 

Jüriler nihai kararlarını Senato'da görüşülmek üzere Rektörlüğe sunarlar.

 

Her yılın Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek Necmettin Erbakan University Academy Awards Töreni için takvim şu şekilde işler:

 

Başvuru ya da aday gösterilme son günü

30.May

Ön incelemelerin sonlanması

5.May

Eksik belgeler için tanınan sürenin sonu

10.May

Aday dosyalarının ilgili ödül komisyonu üyelerine gönderilmesi son günü

15.May

Toplantı tutanağı ve/veya jüri raporlarının Rektörlüğe ulaştırılması için son gün

20.May

Ödül Töreni

Haziran

 

Ödül Şekli ve Tutarı

Her yıl verilecek ödüllerin ayni ve/veya nakdi, plaket, berat, madalya veya belge şekillerinden hangisi olacağına Yönetim Kurulu karar verir. Ayni ve/veya nakdi ödüle karar verilmişse içeriği ve miktarı da Yönetim Kurulunca belirlenir.