<span style = 'color:red; font-weight:bold' >Görevde Yükselme Sınavı İle İlgili Duyuru</span>

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun Yürütmenin Durdurulmasına İtiraz No:2014/1158 sayılı kararı ile Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde yer alan “en az üç yıl hizmeti bulunmak” ibaresinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Yukarıda belirtilen karar gereğince Görevde Yükselme Sınavı başvurusu ile ilgili aday memurlar hariç olmak üzere “en az üç yıl hizmeti bulunmak” şartı aranmayacaktır.