Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Misyon - Vizyon

MİSYON
İşletmenin İdari ve Mali işlerini Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge, Çalışma proğramları, Bütçe esasları ve İşletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, İşletmenin Çalışma proğramlarının ve Bütçe tasarılarının zamanında hazırlanması sağlamak, işletme birimlerinin birbirleriyle ve Saymanlık Müdürlüğü ile koordinasyonunu sağlamak, Yürütme Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek, İşletmenin iş ve işlemleri hakkında üst yönetime bilgi vermek, Yeni birimlerin kurulması veya faaliyetini sona eren birimlerinin fesih edilmesini Yönetim Kuruluna teklif etmek, Bütçe teklifi ile işletmenin faaliyet kapsamında yürütülen ve yürütülecek hizmetlere ilişkin teklifleri yönetim kuruluna sunmak, Sayıştay denetimi, İç kontrol ve İç denetim kapsamında gerekli çalışma ve hazırlıkları yapmak.
 
 

 
VİZYON
Üniversitemizin belirlediği kurallar çerçevesinde;
  • Çağdaş kendisini geliştiren, yenilikleri mevzuatı yakından takip eden,
  • İşletme Birimlerine ait bilgi ve belgeleri üst yönetimin bilgisine zamanında ve güvenilir olarak verme anlayışıyla hareket eden,
  • Saygın bir birim olmak ve yapılan iş ve işlemlere değer verip, sorumluluk taşıyabilmek,
  • Döner Sermaye İşletmesi Birimlerinin hizmet üretimlerinin daha verimli yapabilmeleri için çalışmak,
  • Üniversitemiz Birimleri ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla etkin bir iletişim kurabilmek,
  • Topluma çevreye ve etik değerlere saygılı olmak,