Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Koordinatörlüğü
05.10.2020

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Dersi, Ders İçeriği

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Dersi, Ders İçeriği
 1. İnkılabın Tanımı, Unsurları ve Aşamaları, Benzer Kavramlar, Atatürk’ün İnkılap Hakkındaki görüşleri
 2. Osmanlı Devletinin Yapısı, Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri, Batılı Tarzda Yapılan Yenilikler
 3. Birinci Meşrutiyet ve Kanun-ı Esasi, II. Meşrutiyet, II. Meşrutiyet Devri Fikir Akımları
 4. XX. yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı öncesi gelişmeler (Trablusgarp ve Balkan Savaşları)
 5. Birinci Dünya Savaşı Öncesi Avrupa’da Gelişmeler, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına Girişi, Savaşta Cepheler
 6. I. Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve imzalanan barış anlaşmaları, Osmanlı Devleti’ni paylaşma projeleri, Mondros Mütarekesi
 7. Mondros Ateşkes Antlaşmasına Göre İşgallerin Başlaması ve İşgaller
 8. Osmanlı Devleti’nden Toprak İstekleri, Paris Barış Konferansı ve İzmir’in İşgali, İzmir’in İşgaline Tepkiler
 9. Milli Mücadele’de Cemiyetler, İşgallere Karşı Türk Milleti’nin Tepkisi ve Milli Cemiyetler, Milli Cemiyetlerin Ortak Özellikleri
 10. Azınlıkları İhaneti ve Milli Varlığa Düşman Teşekküller, Rum-Ermeni-Musevi Cemiyetler, Milli Varlığa Düşman Diğer Cemiyetler
 11. Mustafa Kemal Paşa’nın IX. Ordu Müfettişliği ve Samsun’a Çıkışı, Milli Teşkilatlanma ve Genelgeler (Havza, Amasya Genelgeleri)
 12. Erzurum Kongresi, Bölgesel Kongreler, Batı Anadolu Kongreleri
 13. Sivas Kongresi ve Sonuçları, İstanbul-Anadolu İlişkileri (Amasya Görüşmeleri)
 14. Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya Gelişi, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı ve İstanbul’un İşgali, Meclis-i Mebusan’ın dağıtılması