Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü

Uluslararası Öğrenci Sınavı ve Yerleştirme

   1- NEÜYÖS Senatoca belirlenecek tarih ve yerlerde Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü tarafından farklı dillerde düzenlenir ve uygulanır. 
   2- Sınav ücreti her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
   3- Sınav Genel Yetenek, Matematik, Geometri alanlarında çoktan seçmeli 80 sorudan oluşur. 
   4- YerleĢtirme puanı; NEÜYÖS sınavı sonucu ile baĢvuru yapan adayların puanlarının yüzlük sistemdeki karĢılığı, diğer yükseköğretim kurumları YÖS sınavları ile başvuru yapan adayların puanlarının yüzlük sistemdeki karĢılığının %90’ı, lise diploması ile baĢvuru yapan adayların diploma notlarının yüzlük sistemdeki karĢılığının %70’i (Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı’na bağlı yurt dıĢı örgün ortaöğretim kurumlarından mezun, bu yönergenin 6. maddesinin a fıkrasının 1. bendi kapsamında olan adayların diploma notlarının yüzlük sistemdeki karĢılığının %90’ı), hesaplanarak belirlenir.
   5- Puanların eşitliği durumunda, yaşı küçük olan adaya öncelik verilir. 
   6- Gerek görüldüğünde ek yerleştirmeler yapılabilir ya da boş kalan kontenjanlar, kontenjan sayısını aşkın talep olan ön lisans ve lisans programları kontenjanlarına, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile ilave edilmek suretiyle yerleştirme yapılabilir. Ancak Tıp, Dş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarında kontenjan aktarımı Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile yapılır. 
   7- Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların yukarıda belirtilen genel koşullara ilave olarak Üniversitemizce yapılacak Özel Yetenek Sınavında başarılı olmaları gerekli olup başvuruların değerlendirilmesi, ilgili fakülte tarafından özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul yönergesindeki ölçütlere göre yapılır. 

 
SINAVLAR  NOT ORTALAMALARI
EN DÜŞÜK PUAN 
 1   NEÜYÖS *Tıp ve Diş Hekimliği Programları için 80

*Diğer Programlar için 50
 2  DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖS SINAVLARI *Tıp ve Diş Hekimliği Programları için 80

*Diğer Programlar için 50
 3   ADAYIN KENDİ ÜLKESİNDEKİ LİSE DİPLOMA NOTU *Tıp ve Diş Hekimliği Programları için 80

*Diğer Programlar için 50
     


* 100'lük sistem dışındaki durumlarda, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından 100'lük sisteme dönüştürülerek değerlendirme yapılır.